BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 2713/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh KhánhHoà

Trả lời công văn số số 496/HQKH-NV ngày 10/05/2013 của CụcHải quan tỉnh Khánh Hoà về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ khoản 4, Điều 4 Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày16/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàngmiễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 củaThủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nội dung công văn số 60/CV-TMHKCR ngày25/4/2013 của Công ty cổ phần thương mại Hàng không Cam Ranh và công văn số496/HQKH-NV ngày 10/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hoà báo cáo cụ thể kếtquả kiểm tra thực tế địa điểm cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế củaCông ty cổ phần thương mại Hàng không Cam Ranh, Tổng cục Hải quan xác nhận:

1. Địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuếtại Nhà ga sân bay quốc tế Cam Ranh đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát của cơquan Hải quan.

2. Công ty cổ phần thương mại Hàng không Cam Ranh chỉ đượcphép hoạt động cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tại địa điểm nêutrên với điều kiện Công ty đã hoàn thành hệ thống máy tính nối mạng giữa cửahàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế với Chi cục Hải quan quản lý kinh doanhbán hàng miễn thuế theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số120/2009/TT-BTC .

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hoà phối hợp với Công ty cổphần thương mại Hàng không Cam Ranh thực hiện nội dung chỉ đạo trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Ngọc Anh