BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2713 TCT/NV6
V/v thu mua bánh tráng xuất khẩu của người dân trực tiếp sản xuất

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Doanh nghiệp tư nhân Thương mại sản xuất lương thực thực phẩm xuất khẩu Phong Phú
(ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 03/PP /2003 ngày 20/6/2003 của DNTN thương mại sản xuất LTTP xuất khẩu Phong phú về việc thu bánh tráng xuất khẩu của người dân trực tiếp sản xuất, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 5.14, mục IV phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì: “Cơ sở kinh doanh mua các mặt hàng là nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến... của người bán không có hoá đơn theo chế độ quy định phải lập Bảng kê hàng hoá mua vào” (nay là hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản).

Căn cứ quy định trên, trường hợp DNTN thương mại sản xuất lương thực thực phẩm xuất khẩu Phong Phú, có thu mua hàng bánh tráng là hàng hoá đã qua chế biến phải có hoá đơn chứng từ hợp lệ của người bán xuất giao cho để làm căn cứ tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, xuất phát từ thực tiễn sản xuất và thu mua bánh tráng của doanh nghiệp, Tổng Cục thuế đồng ý để doanh nghiệp được sử dụng hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản để lập và giao cho người bán và là chứng từ để làm căn cứ tính chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Khi lập hoá đơn thu mua hàng, Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của hoá đơn. Nếu qua xác minh, Doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận, cơ quan thuế sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục thuế TP Hồ Chí Minh căn cứ hoá đơn mua hàng của Doanh nghiệp và các Doanh nghiệp khác để phân loại xác định những đối tượng sản xuất bánh tráng thuộc diện đưa vào diện quản lý thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, đảm bảo công bằng và bình đẳng giữa các cơ sở SXKD.

Tổng Cục thuế trả lời để đơn vị biết và đề nghị đơn vị liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương