VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2713/VPCP-KTTH
V/v ứng vốn đầu tư đường cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 5129/BTC-ĐT ngày08 tháng 4 năm 2009 về việc ứng vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường caotốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương (Dự án), Thủ tướng Chính phủ giao BộTài chính:

1. Khẩn trương ứng vốn thực hiện Dự án theo đúng ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2083/VPCP-KTTH ngày 2 tháng 4 năm2009 của Văn phòng Chính phủ;

2. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển ViệtNam xây dựng lại phương án chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường cao tốcthành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng