TNG CC THUẾCC THU TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2715/CT-TTHTV/v: Lập a đơn hoàn trả phí bo hiểm

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày30 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH DWP Việt NamSố 105 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HồChí MinhMã số thuế:0305000124

Trả lời văn bản số 01- 16/CV ngày 23/03/2016 của Côngty về lập hóa đơn hoàn trả phí bảo hiểm, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm đ Khoản 2 Điều 9 Thông tư 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT) vàthuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với lĩnh vực kinh doanh bo hiểm:

“Đối với trường hợp hoàn trả phí bảo hiểm và giảm hoahồng môi giới bo hiểm:

Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là tổ chứckinh doanh, khi hoàn trả phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ), doanh nghiệp bảohiểm yêu cầu tổ chức tham gia bo hiểmlập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do công ty bảo hiểmhoàn trả, tiền thuế GTGT, lý do hoàn tr phí bảo hiểm. Hóa đơn này là căn cứ để doanh nghiệp bảo hiểm điều chỉnhdoanh số bán, số thuế GTGT đu ra, nh chi phí mua bo hiểm, số thuế GTGT đã kê khai hoặcđã khấu trừ.

Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là đối tượngkhông có hóa đơn GTGT, khi hoàn trả tiền phí bo hiểm, doanh nghiệp bo hiểm và khách hàng tham gia bo hiểm n ghi rõ số tiền phí bảo hiểmđược hoàn trả (không bao gồm thuế GTGT), số tiền thuế GTGT theo hóa đơn thu phíbảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã thu (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn),lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Biên bản này được lưu giữ cùng vớihóa đơn thu phí bảo hiểm để làm căn cứ điều chnh kê khai doanh thu, thuế GTGT của doanh nghiệp bảo hiểm.Trường hợp khách hàng không cung cấp được hóa đơn thu phí bảo hiểm thì doanhnghiệp bảo hiểm căn cứ vào hóa đơn lưu tại doanh nghiệp và biên bản hoặc văn bn thỏa thuận để thực hiện hoàn trả sốtiền phí bo hiểm chưa bao gồm thuếGTGT.

Trường hợp giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm thực hiệntheo hướng dẫn tại các văn bản pháp luật liên quan.

…”

Trường hợp Công ty (tổ chức kinh doanh) có ký m Công ty phải lập hóa đơnhoàn trả phí bảo hiểm cho Công ty Liberty theo hướng dẫn tại Điểm đ Khoản 2 Điều2 Điều 9 Thông tư 09/2011/TT-BTC nêu trên (không phụ thuộc vào chức năng kinhdoanh của đơn vị). Hóa đơn này là căn cứ để Công ty điu chỉnh giảm doanh số mua bảo hiểm tạikỳ tính thuế phát sinh hóa đơn hoàn phí bảo him theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày../


- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu:HC, TTHT.
619-12436623 (24/03/2016)
nttlan

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga