BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2715/TCHQ-GSQL
V/v tạm dừng hoạt động của kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 601/HQCT-NVngày 10/4/2013 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ về việc đề nghị tạm dừng hoạtđộng kho ngoại quan của Công ty lương thực Sông Hậu do đang trong thời giannâng cấp, sửa chữa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hảiquan thành phố Cần Thơ về việc tạm dừng hoạt động kho ngoại quan của Công tylương thực Sông Hậu trong thời gian 6 tháng (kể từ ngày có công văn này) để phụcvụ việc nâng cấp, sửa chữa. Trong thời gian này kho ngoại quan không chịu sựgiám sát của cơ quan hải quan.

2. Sau khi hết thời hạn tạm dừng,nếu chủ kho ngoại quan có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động thì CụcHải quan thành phố Cần Thơ kiểm tra điều kiện hoạt động, nếu đáp ứng thì báocáo Tổng cục Hải quan chấp nhận hoạt động trở lại, nếu không đáp ứng thì báocáo Tổng cục Quyết định chấm dứt hoạt động theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan thành phố Cần Thơ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh