VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2715/VPCP-KGVX
V/v điều chỉnh quy hoạch khu Du lịch Tràng An

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 349/BXD-KTQH ngày11 tháng 3 năm 2009) và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 1254/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 4 năm 2009) về việc điều chỉnh quy hoạch Khu Dulịch Tràng An, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý các yêu cầu lập quy hoạch chung xây dựng Khu Dulịch Tràng An như đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 349/BXD-KTQH nêutrên; giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan triển khai lập quyhoạch chung xây dựng Khu Du lịch Tràng An, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày25 tháng 5 năm 2009.

2. Trong quá trình triển khai lập quy hoạch cần lưu ý phântích rõ lợi ích, thiệt hại của ba phương án như đã được chỉ đạo tại Thông báosố 84/TB-VPCP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ:

- Giữ nguyên hiện trạng các nhà máy xi măng, khu vực khaithác nguyên liệu để sản xuất xi măng (300 ha núi đá vôi);

- Giữ nguyên hiện trạng các nhà máy sản xuất xi măng nhưngthay đổi khu vực khai thác nguyên liệu sản xuất;

- Di dời một hoặc toàn bộ các nhà máy sản xuất xi măng vàthay đổi khu vực khai thác nguyên liệu để không ảnh hưởng tới các di tích lịchsử trong Khu Du lịch Tràng An theo quy hoạch được điều chỉnh.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với BộXây dựng trong việc lập quy hoạch để thể hiện rõ các yếu tố về văn hóa, di sảnvăn hóa, du lịch; nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc không báo cáo kịp thời cácvấn đề nảy sinh khi được giao nhiệm vụ lập quy hoạch điều chỉnh Khu Du lịch Tràng An.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh NinhBình thực hiện đúng các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 84/TB-VPCP ngày 16tháng 3 năm 2009 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tạicuộc họp về môi trường du lịch Tràng An do ảnh hưởng của việc khai thác nguyênliệu và sản xuất của các nhà máy xi măng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Văn Trọng Lý; các Vụ: KTN,TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ