BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2715 TCT/NV6
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:

Công ty TNHH Hansan
(88 Phố Huế - Q.Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 020701/HS ngày 02/07/2001của Công ty hỏi về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Căn cứ quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 16Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèmtheo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Quyết định số 1141 TC/QĐ-CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việcban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp:

Trường hợp Công ty trả chi phí chuyển giao côngnghệ và sử dụng tên hiệu, logo cho hãng nước ngoài:

+ Nếu chi phí này có giá trị lớn hơn 5.000.000 đvà phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ 1 năm trở lên thì được coilà tài sản cố định vô hình và được hạch toán vào Tài khoản 2138-Tài sản cố địnhvô hình khác. Thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình này do Công ty tự xácđịnh trong khoảng từ 5 năm đến 40 năm. Định kỳ, Công ty trích khấu hao tài sảncố định vô hình vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

+ Nếu khoản chi phí này không thoả mãn đồng thờihai tiêu chuẩn (có giá trị thấp hơn 5.000.000 đ và thời gian sử dụng dưới 1năm) thì Công ty được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinhdoanh Công ty.

Trường hợp phí chuyển giao công nghệ và sử dụngtên hiệu được xác định theo số lượng sản phẩm nhập khẩu thì số phí chuyển giaođược phân bổ theo số lượng sản phẩm.

2- Trường hợp Công ty uỷ thác cho một số Công tyxuất nhập khẩu (bên nhận uỷ thác) nhập hàng hoá thì khi trả hàng uỷ thác nhậpkhẩu bên nhận uỷ thác lập hoá đơn GTGT theo quy định tại điểm 5.3 Mục IV Phần BThông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính. Hoá đơn này làmcơ sở tính thuế đầu ra đối với bên nhận uỷ thác nhập khẩu và là thuế đầu vàocủa bên uỷ thác (Công ty). Việc chuyển giao hàng uỷ thác nhập khẩu vào thờiđiểm nào là phụ thuộc vào thoả thuận của Công ty (bên uỷ thác) và bên nhận uỷthác.

Nếu bên nhận uỷ thác trả hàng uỷ thác nhập khẩulàm nhiều lần thì lập hoá đơn GTGT giao cho Công ty (bên uỷ thác) ghi số lượnghàng hoá của từng lần thực giao hàng.

3- Trường hợp Công ty (bên uỷ thác) phải trảtiền lãi cho bên nhận uỷ thác do quá trình thanh toán tiền hàng uỷ thác nhậpkhẩu kéo dài:

- Tiền lãi phải trả của khoản nợ trong hạn thanhtoán được tính theo lãi suất trong hạn của Ngân hàng có hoá đơn, chứng từ đượctính vào giá trị hàng hoá nhập khẩu.

- Tiền lãi phải trả của khoản nợ quá hạn chưathanh toán không được tính vào giá trị hàng nhập khẩu theo quy định tại điểm 15Mục III Phần B Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/07/1998 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết vàthực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế