BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2716/TCHQ-PC
V/v gia hạn thời hạn ra QĐXP

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 1125/HQHN-CBLngày 06/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xin gia hạn thời hạn raquyết định xử phạt đối với bà Margaretha Inggawati Yasin (sinh ngày 25/4/1953;Quốc tịch: Indonesia, hộ chiếu số: T903023, cấp ngày 02/9/2009, nơi cấp:Indonesia) tại Biên bản vi phạm hành chính số 03/HLX /BB-HC1 do Đội thủ tục hànhlý xuất - Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài lập ngày 15/4/2013, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 56Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Điều 9, Điều 23 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổsung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008; Trên cơ sở hồsơ vụ việc và đề nghị của Cục Hải quan TP. Hà Nội tại công văn số 1125/HQHN-CBLngày 06/5/2013, Tổng cục Hải quan đồng ý gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạtđối với hành vi vi phạm của bà Margaretha Inggawati Yasin nêu trên là 30 ngày, kểtừ ngày 30/5/2013.

Trong thời gian được gia hạn, CụcHải quan TP. Hà Nội chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định củapháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường