BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2716/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân Trần Văn Bon
(Địa chỉ: p Thạnh Lộc 2, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/CV .TVB.2015 ngày07/5/2015 của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Trần Văn Bon nêu kiến nghị về việcxem xét miễn giảm số tiền thuế truy thu qua kiểm tra.Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 12 Luật thuếGTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định điều kiện khấutrừ thuế GTGT đầu vào:

“a) Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộpthuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịchvụ mua từng lần có giá trị dướihai mươi triệu đồng;”

Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp DNTN Trần Văn Bon đạidiện cho ba doanh nghiệp là: DNTN Trn Văn Bon, DNTN Chế Thanh Hoàng, DNTN Thạnh Lộc. Từ năm 2009 -2012, badoanh nghiệp thanh toán tiền điện cho Công ty Điện lực trong tháng làm nhiều lầnbằng tiền mặt và kê khai, khấu trừ đối với các hóađơn GTGT tiền điện mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng là chưa thực hiện đúng quy định về điều kiệnkhấu trừ thuế GTGT.

Để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp, Tổng cục Thuếgiao Cục Thuế TP. Cần Thơ xác minh, nếu thực tế phát sinh hoạt động mua bán điệngiữa ba doanh nghiệp với Công ty Điện lực và Công ty Điện lực có xác nhận về việcba doanh nghiệp nêu trên thanh toán tiền điện làm nhiều lần bằng tiền mặt phù hợp với hóa đơn GTGT doCông ty Điện lực xuất cho ba doanh nghiệp vào cuối tháng thì ba doanh nghiệp được kê khai thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn tin điện nêu trên.

Từ ngày 01/7/2015, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúngquy định về khấu trừ thuế GTGT hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để DNTN Trần Văn Bon được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thứ trưng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế TP. Cần Thơ (để thực hiện);
- Các Vụ: PC, CST (BTC); PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí