VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 2716/VPCP-KTTH

V/v: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp di chuyển bộ phận sản xuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 3516/BTC-TCT ngày 23 tháng 3 năm 2010 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp di chuyển bộ phận sản xuất theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên. Việc ưu đãi thuế chỉ áp dụng đối với trường hợp di chuyển trước ngày 01 tháng 01 năm 2009. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.16.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý