BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------------

Số: 2717/LĐTBXH-PC

V/v: tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 09 tháng 4 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 409/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), trong đó đã giao: “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012 được ban hành theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2016” (sau đây gọi tắt là Đề án 31). Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 31, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chức năng thực hiện một số công việc sau:

1. Khẩn trương tiến hành tổng kết và báo cáo việc thực hiện Đề án 31 giai đoạn I (2008-2012) theo đề cương tổng kết và yêu cầu thời gian tại Công văn số 1053/LĐTBXH-PC ngày 10/04/2012 về việc hướng dẫn tổng kết Đề án 31 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Kiện toàn Ban chỉ đạo để tiếp tục thực hiện Đề án 31 giai đoạn II (2013-2016)

Đối với những tỉnh, thành phố mà Ủy ban nhân dân thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giai đoạn I, nay tiếp tục duy trì, kiện toàn để thực hiện Đề án giai đoạn II.

Đối với những tỉnh, thành phố trong giai đoạn I chưa thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án thì tiến hành ngay việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án theo tinh thần của Đề án tuyên truyền, phổ biển pháp luật lao động và Công văn số 1848/LĐTBXH-PC ngày 02/6/2009 để triển khai thực hiện Đề án 31 giai đoạn II (2013-2016).

3. Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 31 giai đoạn II (2013-2016)

Khi xây dựng kế hoạch triển khai cần lưu ý một số điểm sau:

a) Trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án giai đoạn I, quán triệt mục tiêu thực hiện Đề án giai đoạn II, xây dựng kế hoạch thực hiện sát với điều kiện thực tế của tỉnh, thành phố.

b) Về nội dung: bám sát 9 nội dung hoạt động của Đề án 31 và lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các chương trình, đề án thuộc các lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, việc làm, dạy nghề… Trong kế hoạch phải nêu rõ tiến độ, thời gian thực hiện từng nội dung công việc.

c) Về phân công tổ chức thực hiện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì Đề án, tổ chức phối hợp, kiểm tra, đánh giá, tổng kết và báo cáo việc thực hiện các hoạt động của Đề án trong phạm vi địa phương; chủ trì thực hiện Tiểu Đề án 1;

- Sở Tư pháp là cơ quan tư vấn về phương pháp thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

- Liên đoàn Lao động: thực hiện Tiểu Đề án 3 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và một số nội dung pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tham gia các hoạt động chung của Đề án;

- Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: thực hiện Tiểu Đề án 4 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và một số nội dung pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp cho người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tham gia các hoạt động chung của Đề án;

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: thực hiện Tiểu Đề án 5 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và một số nội dung pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp; tham gia các hoạt động chung của Đề án.

d) Về kinh phí

Kinh phí thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động là khoản kinh phí riêng, không thuộc kinh phí của Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, thành phố.

Việc lập dự toán kinh phí chi tiết căn cứ theo Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/05/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và vận dụng một số văn bản khác liên quan đến tập huấn, hội thảo, nghiên cứu soạn thảo tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và sớm phê duyệt Kế hoạch Đề án giai đoạn II và bố trí kinh phí riêng cho Đề án 31, đảm bảo nguồn lực để thực hiện Đề án đạt kết quả và mục tiêu đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Điều hành Đề án (Thường trực là Tổ thư ký Đề án tại Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: chị Nguyễn Thùy Dương, điện thoại 0438.269.545, di động: 0912.978.908 email: [email protected]) để nghiên cứu, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Các Sở LĐTBXH (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân