BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2717/TCHQ-PC
V/v gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 1129/HQHN-CBLngày 06/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xin gia hạn thời hạn raquyết định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm của Công ty TNHH Megaton2080 Vina (địa chỉ: số 159 Ngô Sỹ Liên, KĐT Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, TP.Nam Định) tại Biên bản vi phạm hành chính số 49/BB-HC1 ngày 18/4/2013 do Chicục Hải quan Bắc Hà Nội lập, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 56Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Điều 9, Điều 23 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổsung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008; căn cứ hồ sơvụ việc và đề nghị của Cục Hải quan TP. Hà Nội tại công văn nêu trên, Tổng cụcHải quan đồng ý gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt đối với trường hợp viphạm của Công ty TNHH Megaton 2080 Vina là 30 ngày, kể từ ngày 04/6/2013.

Trong thời hạn được gia hạn, Cục Hảiquan TP. Hà Nội chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định của phápluật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường