BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2717/TCT-TNCN
V/v tính giảm trừ gia cảnh cho NPT.

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2859/CT-THNVDT ngày 03/06/2015 của CụcThuế tỉnh Khánh Hòa về vướng mắctrongtính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (NPT) chưa được cấp mã số thuế(MST), về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về điều kiện tính giảm trừ cho ngườiphụ thuộc.

- Tại điểm c, điểm h, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/ 2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ TàiChính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

C.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu ngườinộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã s thuế.

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộcsẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đốivới người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thôngtư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi đượccấp mã s thuế.

h.2.1.2) Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụthuộc:

- Địa điểmnộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc.

Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữh sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khicơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh ngườiphụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trườnghợp đăng ký thay đi người phụ thuộc).

Quá thời hạn nộp h sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp h sơ chứng minh người phụ thuộc sẽkhông được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điu chỉnh lại s thuế phải nộp.”

2. Về việc cấp mã số thuế cho người phụthuộc.

- Tại điểm c, khoản 4, Điều 24 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8năm 2013 của Bộ Tài Chính nêu trên hướng dẫn:

“Điều 24. Đăng ký thuế

c) Đi với cá nhân là người phụ thuộc và người nộp thuế có kê khai giảm trừ gia cảnh nếuchưa có mã s thuếthì cơ quan thuế tự động cấp mã s thuế cho người phụ thuộc căn cứ trênthông tin của người phụ thuộc tại Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh (theo mẫu ban hànhkèm theo văn bản hướng dn v quản lý thuế) của người nộp thuế.”

Đ đảm bảo tínhduy nhất trong quản lý MST NPT -tránh kê khai trùng, cơ quan thuế căn cứ vào thông tin CMND đối với cá nhân từđủ 14 tui trở lên và thông tin giấy khaisinh đối với cá nhân dưới 14 tui đ cấp MST NPT.

3. Về điều kiện để được cấp giấy Chứngminh nhân dân.

- Tại Điều 3, Điều 4 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA hợp nht Nghị định về Chứng minh nhân dân ngày 26 tháng 9 năm 2013 do Bộ Công an banhành quy định:

“Điều 3. Đi tượng được cấp Chứng minh nhân dân

1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh th Việt Nam (sau đây gọi tắt là côngdân) có nghĩa vụ đến cơ quan Công an nơi đăng ký hộ khu thường trú làm thủ tục cấp Chứngminh nhân dân theo quy định của Nghị định này.

2. Mỗi công dân chỉ được cấp một Chứng minh nhân dân và có một s chứng minh nhân dân riêng.

Điều 4. Các đi tượng sau đây tạm thời chưa được cấpChứng minh nhân dân

1. Những người đang bị tạm giam, đangthi hành án phạt tù tại trại giam; đangchấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bt buộc[5], cơ sở cai nghiện bắt buộc[6];

2. Những người đang mắc bệnh tâm thầnhoặc một bệnh khác làm mất khả năng điều khin hành vi của mình.

Các trường hợp nói ở khoản 1, khoản 2 điều này nếu khỏi bệnh,hết thời hạn tạm giam, thời hạn thi hành án phạt tù hoặc hết thời hạn chp hành quyếtđịnh đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc[7], cơ sở cai nghiện bắt buộc[8] thì đượccấp Chứng minh nhân dân.”

Căn cứ quy định hiện hành nêu trên nếu NPT thực hiện đầy đủcác quy định về đăng ký giảm trừ gia cảnh, có hồ sơ chứng minh NPT thì đượctính giảm trừ gia cảnh theo thực tế phát sinh. Trường hợp người phụ thuộc diệntạm thời chưa được cấp CMND theo quy định của cơ quan Công an, nên chưa được cấp MST NPT, Tng cục Thuế sẽnghiên cứu để có phương án cấp MST đảm bảo yêu cầu quản lý. Trong thời gianchưa được cơ quan thuế cấp MST thì NPT này vẫn tạm thời được tạm tính giảm trừgia cảnh theo thực tế. Trường hợp những NPT này khỏi bệnh, hết thời hạn tạm giam, thời hạn thi hành án... được cơ quan Công an cấp CMND, để được cấpMST NPT, NNT phải thực hiện bổ sung thông tin đăng ký và hoàn thiện hồ sơ theoquy định.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, KK;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn