BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2718/TCT-KK
V/v hướng dẫn quy trình, thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Khobạc Nhà nước

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của các Cục thuế đề nghị hướng dẫn việcđiều chỉnh thông tin liên quan đến các khoản thu, nộp NSNN khi phát hiện saisót.

Điểm 7, Mục I, Phần B, Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 củaBộ Tài chính về hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước quaKho bạc Nhà nước quy định:

“…- Trong quá trình kiểmtra, đối chiếu số thu, nộp NSNN, nếu cơ quan thu phát hiện sai sót, hoặcđiều chỉnh các khoản thu, nộp ngân sách khi phát hiện khoản nộp không đúng thứtự theo quy định, không đúng mã tên, mã số cơ quan thu, thì cơ quan thu lập 3liên Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN (mẫu C1- 07/NS kèm theo) gửi KBNN nơi đãthu NSNN để điều chỉnh. Cơ quan thu không ghi vào phân xác nhậncủa cơ quan thu trên giấy đề nghị điều chỉnh;

- Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện sai sót vềmục lục NSNN, kỳ thuế, tên và mã số cơ quan thu,... thì người nộp thuế phải lậpvà gửi giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN kèm theo chứng từ nộp tiền (bản saovà bản gốc) cho cơ quan thu. Cơ quan thu thực hiện kiểm tra, xác nhận thông tin điều chỉnh trên giấy đề nghị điềuchỉnh và gửi KBNN nơi thu NSNN để thực hiện điều chỉnh;

- KBNN kiểm tra,đối chiếu các khoản đã thu với giấy đề nghị điều chỉnh, nếu khớp đúng và phùhợp thì thực hiện điều chỉnh và ký, đóng dấu vào phần chấp nhận điều chỉnh củaKBNN trên giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN. Nếu không phù hợp, KBNN gửi lạigiấy đề nghị điều chỉnh cho cơ quan thu để xử lý;…”

Thực hiện quy định nêu trên, cơ quan thuế hoặc người nộp thuế (bên đềnghị điều chỉnh) sử dụng mẫu C1-07/NS để kê khai các thông tin có sai sót vàthông tin đề nghị điều chỉnh.

Mẫu C1-07/NS đã được thay thế 02 lần: lần thứ nhất tại Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính; lần thứ hai tại Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn cách sử dụng mẫu C1-07/NS banhành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC cụ thể về phương pháp ghi chép và quytrình luân chuyển văn bản đề nghị điều chỉnh.

Để thống nhất thực hiện giữa người nộp thuế, cơ quan thuế và Kho bạcNhà nước, Tổng cục thuế đề nghị Kho bạcNhà nước hướng dẫn quy trình, thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN trongcác trường hợp sau:

- Trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót và muốn điều chỉnh thông tinvề:

+ Tên người nộp thuế, mã số thuế.

+ Nội dung nộp NSNN, mục lục ngân sách, kỳ thuế, mã tài khoản kế toán.

+ Tên cơ quan quản lý thu, địa bàn thu ngân sách.

- Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót và muốn điều chỉnh thôngtin về:

+ Nội dung nộp NSNN, mục lục ngân sách, kỳ thuế, mã tài khoản kế toán.

+ Tên cơ quan thu, mã số cơ quan thu, địa bàn thu ngân sách.

- Các trường hợp cần điều chỉnhkhác.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Kho bạc Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu