BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC NĂNG LƯỢNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2719/TCNL-CNT
V/v nhập khẩu than

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 8408/TCHQ-GSQL ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu than, Tổng cục Năng lượng có ý kiến như sau:

1. Về việc trích dẫn ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 31 tháng 5 năm 2016, Tổng cục Năng lượng nhận được công văn số AC-20160525-02 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc nhập khẩu than trực tiếp để cung cấp cho Nhà máy điện thuộc dự án Nhà máy sản xuất giấy cứng bao bì cao cấp. Ngày 20 tháng 6 năm 2016, Tổng cục Năng lượng có công văn số 1611/TCNL-CNT gửi Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam hướng dẫn về vấn đề nêu trên.

Tại công văn số 1611/TCNL-CNT ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Tổng cục Năng lượng đã nêu: “tại Thông báo số 346/TB-VPCP ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: Các dự án điện của các Tập đoàn và các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than trực tiếp phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ”. Nội dung nêu trên được Tổng cục Năng lượng trích dẫn đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cộng đầu dòng thứ 1 thuộc gạch đầu dòng thứ 4 khoản 3 Thông báo số 346/TB-VPCP ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về việc nhập khẩu than

Theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, than là hàng hóa kinh doanh có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Để bảo đảm việc nhập khẩu than cho các nhà máy nhiệt điện có hiệu quả, duy trì nguồn cung ổn định dài hạn, chất lượng phù hợp với yêu cầu của nhà máy với giá cạnh tranh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tại Thông báo số 346/TB-VPCP ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: Các dự án điện của các Tập đoàn và các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than trực tiếp phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ các nội dung nêu trên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Năng lượng thấy rằng:

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

- Nếu doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than trực tiếp để cung cấp cho sản xuất điện thì phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

- Nếu doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than cho sản xuất khác (không phải nhập khẩu than trực tiếp cho sản xuất điện) thì doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Công văn này thay thế công văn số 2604/TCNL-CNT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Tổng cục Năng lượng về nhập khẩu than./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- PTCT. Nguyễn Khắc Thọ;
- Lưu: VT, CNT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Huy Cường

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?