ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2719/UBND-QHXDGT
V/v: Xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình (“siêu mỏng, siêu méo”).

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

- Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Sau khi xem xét ý kiến của Sở Xâydựng tại Công văn số 2088/SXD-TTr ngày 8/4/2013 báo cáo kết quả xử lý cáctrường hợp nhà đất “siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn Thành phố (có bản sao kèmtheo), Chủ tịch UBND Thành phố có ý kiến như sau:

1. Tại Công văn số 2088/SXD-TTr ngày8/4/2013, Sở Xây dựng tuy đã nêu được một số khó khăn, vướng mắc và nguyên nhântrong công tác xử lý “nhà siêu mỏng, siêu méo”, song chưa đưa ra được giải phápcụ thể để giải quyết những khó khăn, vướng mắc đó; đồng thời, cũng chưa đề xuấtđược những cơ chế, biện pháp mới, phù hợp thực tiễn nhằm đẩy nhanh tiến đô xửlý “nhà siêu mỏng, siêu méo” theo nhiệm vụ đã được UBND Thành phố giao tại vănbản số 2226/UBND-QHXDGT ngày 28/3/2013.

2. Để giải quyết những vướng mắc,nguyên nhân nêu tại Công văn số 2088/SXD-TTr của Sở Xây dựng và UBNDcác quận, huyện, thị xã: Nghiên cứu những khó khăn (liên quan đến việc lập dựán, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư) ảnh hưởng đến tiến độ xử lý đãđược phản ánh trong văn bản số 2088/SXD-TTr nêu trên; đối chiếu với nội dungCông văn số 155/STNMT-KHTH ngày 9/01/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường (vềtính khả thi của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ) để thống nhất cơ chế, biện pháptháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ xử lý, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/4/2013.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở: Xâydựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận Ba Đình, Hà Đông tổ chức nghiêncứu, giải quyết những nội dung kiến nghị của UBND các quận Ba Đình, Hà Đông(được phản ánh trong văn bản số 2088/SXD-TTr nêu trên); báo cáo UBND Thành phố kết quảtriển khai (gửi Sở Xây dựng tổng hợp) trước ngày 30/4/2013.

- Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương kiểm tra, giải quyết ýkiến của UBND quận Cầu Giấy về nội dung đã được phản ánh trong văn bản số 2088/SXD-TTr nêu trên; báo cáo UBND Thành phố kết quả triển khai (gửi Sở Xây dựng tổng hợp)trước ngày 30/4/2013.

- UBND các quận, huyện, thị xã cầnthực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 208/UBND-QHXDGTngày 5/01/2013: nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, cácvăn bản hướng dẫn của các sở chuyên ngành để tổ chức xử lý dứt điểm “siêu mỏng,siêu méo” trên địa bàn, hoặc chủ động làm việc trực tiếp với các sở chuyênngành để được giải đáp những vướng mắc cần tháo gỡ.

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm: Tiếp tục kiểm tra, đôn đốccác đơn vị triển khai thực hiện; Tổng kết kinh nghiêm xử lý “siêu mỏng, siêuméo” của UBND các huyện: Gia Lâm, Thanh Trì để phổ biến biện pháp giải quyếtcho các địa phương khác; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quantrong việc thực hiện nhiệm vụ đã được UBND Thành phố giao tại văn bản số2226/UBND-QHXDGT ngày 28/3/2013, đặc biệt chú ý nâng cao chất lượng đề xuất cácbiện pháp giải quyết, chỉ đạo cụ thể, khả thi nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý“siêu mỏng. siêu méo” trên địa bàn Thành phố./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi