BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 271TCT/ĐTNN
V/v: thuế Nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Công ty TNHH dầu nhờn Caltex Việt Nam

Trả lời công văn số 051104/CLVLngày 5/11/2004 của Công ty TNHH dầu nhờn Caltex Việt Nam về việc thuế Nhà thầunước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 169/1998/TT-BTCngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổchức cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì:

1. Chi phí giao dịch/liên lạc:Trường hợp Công ty Caltex Singapore cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc đểchuyển các thư điện tử của Công ty TNHH dầu nhờn Caltex Việt Nam từ Singapoređi các nước khác thì Công ty Caltex Singapore không phải nộp thuế theo quy địnhtại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

2. Bản quyền sử dụng chương trìnhSalomon: Công ty Salomon Softwera SEA Pte.Ltd. cung cấp phần mềm kế toánSalomon và các dịch vụ phần mềm, tư vấn, sửa chữa chương trình… thì Công tySalomon Softwera SEA Pte.Ltd thuộc đối tượng nộp thuế TNDN đối với thu nhập từtiền bản quyền. Công ty TNHH dầu nhờn Caltex Việt Nam có trách nhiệm kê khai,khấu trừ và nộp số thuế TNDN của Công ty Salomon Softwera SEA Pte.Ltd. vào NSNNtheo qui định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tybiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc