BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 272/BGTVT-TC
V/v Tất toán tài khoản dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Ban quản lý dự án;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Các Trường, Viện, Cục Y tế GTVT;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Các Công ty nhà nước trực thuộc Bộ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại văn bản số 1142/TTg –KTKH ngày 20/3/2007, Bộ Tài chính đã có vănbản số 14730/BTC- KBNN ngày 01/11/2007 về xử lý tồn đọng trong tất toán tàikhoản cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Nhằm giải quyết dứtđiểm việc tất toán tài khoản các dự án hoàn thành hoặc bị đình hoàn từ năm 2004chở về trước, ngày 23/12/2008 Bộ Tài chính có văn bản số 15644/BTC-ĐT về việctất toán tài khoản dự án đầu tư. Để triển khai văn bản số 15644/BTC-ĐT nóitrên, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Tổng Cục, Cục quản lý nhà nước chuyênngành, các Ban quản lý dự án, các Tổng công ty, Công ty nhà nước trực thuộc Bộ,các Trường, Viện, Cục Y tế GTVT, Trung tâm công nghệ thông tin như sau:

1. Khẩn trương thành lập Tổ xử lýtất toán các dự án thuộc phạm vi quản lý để đôn đốc chỉ đạo các Chủ đầu tư, cácđơn vị trực thuộc thực hiện việc quyết toán và tất toán tài khoản, tham mưu chocấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quyết toán và tấttoán tài khoản dự án đầu tư.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ràsoát các tồn tại trong công tác quyết toán dự án đầu tư, khẩn trương lập báocáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để trình cấp có thẩm quyền thẩm traphê duyệt, đồng thời tổ chức thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhtheo đúng thẩm quyền và phân cấp uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Các đơn vị Chủ đầu tư có tráchnhiệm:

- Hoàn tất các thủ tục liên quan đểhoàn thành công tác quyết toán dự án trình các cấp có thẩm quyền xem xét phêduyệt, liên hệ với Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản để làm thủ tục tất toántài khoản thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định.

- Báo cáo Bộ Giao thông vận tải vềcác dự án dừng triển khai, hoàn thiện thủ tục để lập quyết toán chi phí đầu tưtheo đúng quy định.

4. Về thời điểm thực hiện:

- Đối với các dự án hoàn thành hoặcđình hoãn từ năm 2000 trở về trước: Xử lý dứt điểm việc tất toán tài khoản,chậm nhất là ngày 30/6/2009.

- Đối với các dự án hoàn thành hoặc đìnhhoãn từ năm 2001 đến năm 2004: Xử lý dứt điểm việc tất toán tài khoản, chậmnhất là ngày 30/11/2009.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thựchiện và báo cáo thường xuyên kết quả, các vấn đề vướng mắc trong quá trình thựchiện về Bộ./.

(Gửi kèm theo văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Tài chính.)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Vụ KHĐT;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường