BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 272/BNV-ĐT
V/v đăng tải Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, ngày 31 tháng 12 năm2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 2375/QĐ-BNV ban hành Tài liệu bồidưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

Để việc phát hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyênviên cao cấp thuận tiện, tiết kiệm, Bộ Nội vụ đăng tải Tài liệu tại Trang thôngtin điện tử của Bộ Nội vụ (Website: www.moha.gov.vn, Mục tài liệu bồi dưỡng cánbộ, công chức).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đềnghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Nội vụ để thống nhất giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c); Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCC;
- Trang TT điện tử của Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Chu Văn Thành