BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 272/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06: 2010/BXD .

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổ phần Pháttriển đô thị Từ Liêm

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 133/CV-CTngày 18/10/2013 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm về vướng mắctrong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD , Bộ Xây dựng trả lờinhư sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thôngtư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và côngtrình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trongđó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m … (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD ).

Về kiến nghị của Quý Công ty cho Dự án Chung cư cao tầngN0-10 tại khu Đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để thiết kếcầu thanh N3 thay thế cầu thang N1, sau khi xem xét kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vàCứu nạn Cứu hộ tại Công văn số 2525/PCCC &CNCH-P3, ngày 28/11/2013 về việcthẩm duyệt PCCC đối với các giải pháp bổ sung cho buồng thang bộ loại N3 thaythế buồng thang loại N1 của Dự án Chung cư cao tầng N0-10;Căn cứ quy định tại Mục1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD , Bộ Xây dựng đồng ý cho việc giảm bớt yêu cầu tại Mục3.4.12. QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N3 thay thế loại thang N1cho dự án chung cư nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựngđể Quý Côngty được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hòa