BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan theo điều kiện giao hàng DDP

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

Công ty cổ phần HUAWEI-TST Việt Nam
(Đ/c: 164, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 139/CV ngày 25/12/2008 củaCông ty về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu lô hàng thiết bị truyền dẫn quancho trạm BTS do Công ty Huawei Technologies Co., ltd (China) bán cho Công tydịch vụ viễn thông Việt Nam theo điều kiện giao hàng là DDP - Incoterm 2000,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về việc ủy thác làm thủ tục hải quan:

Căn cứ Điều 5 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ quy định về người khai hải quan; Căn cứ điểm 1 mục IIIPhần A Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềđối tượng nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Công ty HuaweiTechnologies Co., ltd (China) (viết tắt là Công ty Huawei) ủy thác cho Công tycổ phần HUAWEI-TST Việt Nam (viết tắt là HTSV) thay mặt làm thủ tục hải quan vànộp các khoản thuế, lệ phí theo quy định để nhập khẩu lô hàng. Nội dung uỷ thácphải được quy định cụ thể trong hợp đồng ủy thác ký kết giữa Công ty Huawei vàHTSV.

2/ Về phương pháp xác định trị giá tính thuế:

Việc xác định trị giá tính thuế thực hiện theohướng dẫn tại Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫnNghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ. Theo đó, đối với hànghóa nhập khẩu, trị giá tính thuế là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhậpđầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác địnhgiá tính thuế quy định từ mục I đến mục VI Phần II Thông tư và dừng ngay ởphương pháp xác định được trị giá tính thuế.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan cửakhẩu nơi hàng về để được giải quyết thủ tục cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh