Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 272 TCT/NV2
NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC
XÁC ĐỊNH THUẾ GTGT NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ

Kính gửi: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Trả lời công văn số số2220 CV/NHNT-KTTC ngày 19/12/2001 về thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanhngoại tệ và công văn số 2025 CV/NHNT/TCKT ngày 12/11/2001 của Ngân hàng ngoạithương về xử lý chênh lệch chuyển đổi ngoại tệ, Tổng cục thuế có ý kiến nhưsau:

1) Thuế GTGT phải nộp đối với nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệđược xác định như sau:

- Tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam thực hiện theoquy định tại Thông tư số 77/1998/TT-BTC ngày 06/6/1998 của Bộ Tài chính hướngdẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam sử dụng trong hạch toán kế toán ởdoanh nghiệp. Vì vậy việc xác định số dư mua ngoại tệ đầu kỳ theo công thức quyđịnh tại điểm a, khoản 2, mục II Thông tư số 157/1998 TT-BTC ngày 12/12/1998của Bộ Tài chính được áp dụng tỷ giá quy định tại Thông tư 77/1998/TT-BTC nêutrên.

Việc xác định lãi, lỗ kinh doanh ngoại tệ năm 1999 đến trướcthời điểm 20/12/2000 thực hiện theo Thông tư số 77/1998/TT-BTC nêu trên, từ20/12/2000 thực hiện theo Quyết định số 522/2000/QĐ-NHNH2 ngày 20/12/2000 củaNgân hàng nhà nước Việt Nam. Cụ thể: Đến cuối năm tài khoản 631 "Chênhlệch tỷ giá ngoại tệ" phải tất toán số dư: nếu phát sinh dư Có thì kếtchuyển vào thu nhập (Thu về kinh doanh ngoại tệ), ngược lại phát sinh dự Nợ thìkết chuyển vào chi phí (Chi về kinh doanh ngoại tệ).

- Nếu có số thuế GTGT nộp thừa so với quyết toán thuế thìdoanh nghiệp được trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp theo chế độ hiện hành. Về nộidung hướng dẫn tại Thông tư số 157/1998/TT-BTC nêu trên: "Trường hợp chênhlệch giữa doanh số bán ngoại tệ với doanh số mua vào tương ứng là số âm thìđược chuyển chênh lệch âm sang tháng sau để trừ vào giá trị gia tăng tháng sau.Việc bù trừ chỉ được áp dụng đối với các tháng trong cùng một năm (tính theonăm dương lịch hoặc năm tài chính cho phép)". Quy định này chỉ cho phépchuyển chênh lệch âm sang tháng sau, không cho chuyển chênh lệch âm cho cáctháng trước mặc dù chênh lệch âm này vẫn thuộc năm tài chính. Ví dụ: tháng1/1999 phát sinh chênh lệch là 100 tr đồng, thuế GTGT phải nộp là 10 tr đồng,từ tháng 2 đến tháng 11 không phát sinh chênh lệch nên không phát sinh thuếGTGT, tháng 12/1999 phát sinh chênh lệch âm: - 80 tr đồng; Chênh lệch âm củatháng 12/1999 không được bù trừ với chênh lệch dương của tháng 1/1999.

2) Khoản chênh lệch chuyển đổi ngoại tệ hiện nay đối vớiNgân hàng Ngoại thương Việt Nam chưa được xử lý kết chuyển vào thu nhập kinhdoanh ngoại tệ và thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công vănsố 3371 TC/TCT ngày 19/9/1997 của Bộ Tài chính.