ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/UBND-ĐTMT
Về tổ chức triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo nội dung Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Xây dựng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở ban ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện;
- Các Ban Quản lý trực thuộc Thành phố;
- Các Tổng Công ty trực thuộc Thành phố;
- Bộ Tư lệnh Thành phố;
- Bộ Tư lệnh Biên phòng Thành phố.

Xét báo cáo, đề xuất của Sở Xâydựng tại Công văn số 489/SXD-KTXD ngày 14 tháng 01 năm 2015 về tổ chức triểnkhai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo nội dung Công văn số 3482/BXD-HĐXDngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số50/2014/QH13 (Luật Xây dựng 2014); Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạonhư sau:

1. Để đảm bảo các hoạtđộng đầu tư xây dựng không bị gián đoạn trong khi chờ các văn bản quy phạm phápluật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014 và Ủy ban nhân dân Thành phố banhành Quyết định thay thế Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nướccủa Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận các đề xuất củaSở Xây dựng tại Công văn nêu trên về hướng xử lý, giải quyết các vướng mắc khitriển khai thực hiện Luật Xây dựng 2014 theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Côngvăn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014, bao gồm các nội dung như sau:

a) Chủ đầu tư và hình thức quảnlý dự án.

b) Lập, thẩm định dự án đầu tưxây dựng.

c) Thẩm định, phê duyệt thiết kế- dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và kiểm tra công tác nghiệmthu chất lượng công trình xây dựng.

d) Cấp phép xây dựng.

đ) Mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng.

e) Xử lý chuyển tiếp.

2. Giao Sở Xây dựngnghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời về triển khai thực hiện LuậtXây dựng 2014 theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày30 tháng 12 năm 2014 cho đến khi có các quy định mới thay thế.

3. Giao Sở Nội vụ căn cứvào điều kiện cụ thể của các Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ban Quảnlý đầu tư xây dựng các công trình khu vực quận - huyện để đề xuất, tham mưu choỦy ban nhân dân Thành phố về việc giao các Sở quản lý công trình xây dựngchuyên ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện trực tiếp quản lý, kiện toàn,sắp xếp hoặc thành lập các Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dựán khu vực, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trong tháng 02 năm 2015.

4. Giao Sở Kế hoạch vàĐầu tư chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các sở - ngành liên quankhẩn trương rà soát đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy địnhthay thế Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy bannhân dân Thành phố.

5. Trong quá trình thựchiện nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhândân Thành phố, Bộ Xây dựng xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (ĐTMT/MTu) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín