ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/UBND-VHXH
V/v hướng dẫn xét khen thưởng hàng năm.

Rạch Giá, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Sở, ban ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ngân hàng, Công ty;
- Các đơn vị Trung ương đóng tại địa phương.

Căn cứ Luật Thi đua, Khenthưởng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ; Thông tư số 01/2007/TT-VPCPngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Nghị định 121 vàThông tư số 73/2006/TT-BTC ngày 15/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tríchlập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng.
Để thực hiện tốt công tác xét khen thưởng hàng năm, UBND tỉnh hướng dẫn những nộidung cơ bản sau:

Nhữngtrường hợp sau đây không được xét các danh hiệu và hình thức khen thưởng:

* Đối với tậpthể:

- Những cơquan, đơn vị đầu năm không xây dựng kế hoạch, không xây dựng tiêu chuẩn đăng kývà tổ chức chia cụm để ký kết giao ước thi đua.

- Khi xétkhen thưởng không tổ chức bình chọn dân chủ, công khai, không thông qua Hộiđồng thi đua khen thưởng của đơn vị.

- Đơn vị khônghoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm.

- Tổ chứcĐảng, các đoàn thể quần chúng của đơn vị trong năm không được công nhận danhhiệu trong sạch vững mạnh và đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

* Đối với cánhân:

- Không đăngký thi đua từ đầu năm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Cán bộ,công chức, viên chức trong một năm nếu nghỉ làm việc từ 02 tháng liên tục (tínhtừ 40 ngày trở lên theo chế độ làm việc) thì không được xét các danh hiệu vàhình thức khen thưởng.

- Cá nhânkhông chấp hành các chủ trương, Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng vàNhà nước; cá nhân vi phạm bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; gia đình không đượccông nhận danh hiệu gia đình văn hóa.

* Lưu ý cáctrường hợp sau:

- Các trườnghợp đi học tập trung (từ 1 năm trở lên) nếu đạt kết quả học tập đạt loạikhá giỏi, có giấy chứng nhận thì cơ quan, đơn vị xét danh hiệu Lao động tiêntiến, Chiến sỹ tiên tiến. Từ hình thức giấy khen trở lên do nhà trường xét khenthưởng.

- Các trườnghợp đi đào tạo dưới 1 năm và tại chức (vừa học vừa làm việc) có kết quảhọc tập đạt loại khá giỏi và vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thìđược cơ quan, đơn vị xét khen thưởng.

- Các bộ,CCVC là nữ được nghỉ hộ sản theo quy định, nếu quá trình công tác đã hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ được giao thì vẫn được xét khen thưởng.

- Cán bộ CCVCchuyển công tác, đơn vị cũ chưa xét khen thưởng thì đơn vị mới có trách nhiệmxem xét bình chọn và đề nghị khen thưởng trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơnvị cũ. Trường hợp cán bộ, CCVC có thời gian làm việc từ 10 tháng trở lên (trongnăm) trước khi có quyết định chuyển công tác thì đơn vị cũ xem xét bình chọn vàđề nghị khen thưởng.

I. CÔNGTÁC KHEN THƯỞNG CẤP TỈNH, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG:

A. Cácdanh hiệu và hình thức khen thưởng cho cá nhân:

1. Laođộng tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến:

* Đối tượnglà cán bộ, công chức, viên chức, xã viên HTX và chiến sỹ.

* Tiêu chuẩn:

- Phải hoànthành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất chất lượng cao.

- Chấp hànhtốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chếcủa cơ quan, đơn vị, có tinh thần tự vươn lên, đoàn kết tương trợ, tích cựctham gia các phong trào thi đua.

- Tích cựchọc tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ.

- Có đạo đức,lối sống lành mạnh

- Danh hiệulao động tiên tiến, chiến sỹ tiên tiến mỗi năm bình xét 1 lần để làm cơ sở đềnghị các Danh hiệu và hình thức khen thưởng cao hơn và được Hội đồng thi đua cơsở xét đề nghị, Thủ trưởng đơn vị, sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBNDhuyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn quyết định công nhận. Cá nhânđạt Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến được cấp giấy chứng nhận và thưởngkèm theo 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).

2. Chiếnsĩ thi đua cơ sở:

* Đối tượnglà cán bộ, công chức, viên chức, xã viên HTX và chiến sỹ.

* Tiêu chuẩn:

- Phải hoànthành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt năng suất chất lượng cao.

- Chấp hànhtốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chếcủa cơ quan, đơn vị, có tinh thần tự vươn lên, đoàn kết tương trợ, tích cựctham gia các phong trào thi đua.

- Tích cựchọc tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ.

- Có đạo đức,lối sống lành mạnh

- Việc bìnhxét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở được bình chọn 20% trong số cá nhân xuấtsắc, tiêu biểu, đạt 03 lần liên tục danh hiệu Lao động tiên tiến. Chiến sỹ tiêntiến và phải có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ mới,các giải pháp hữu ích, cải cách thủ tục hành chính hoặc mưu trí, sáng tạo trongchiến đấu, phục vụ chiến đấu, để nâng cao năng suất lao động, hiệu suất côngtác, được Hội đồng Khoa học (Hội đồng sáng kiến) cấp cơ sở công nhận. Việcthành lập Hội đồng khoa học (Hội đồng sáng kiến) do Thủ trưởng cơ quan, đơn vịquyết định. Thành phần Hội đồng gồm những thành viên có trình độ quản lý chuyênmôn, kỹ thuật, có năng lực đánh giá thẩm định các sáng kiến, kinh nghiệm hoặccác giải pháp trong quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị.

- Danh hiệuChiến sỹ thi đua mỗi năm xét công nhận một lần do Thủ trưởng sở, ban ngành cấptỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và tương đương quyết định côngnhận. Cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở được cấp giấychứng nhận và thưởng kèm theo 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng).

Ví dụ: ÔngNguyễn Văn C, liên tục đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2007, 2008 và2009 đã được quyết định công nhận Lao động tiên tiến thì ông Nguyễn Văn C đủđiều kiện để xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2009.

3. Chiếnsĩ thi đua cấp tỉnh:

* Đối tượnglà cán bộ, công chức, viên chức, xã viên HTX và chiến sỹ.

* Tiêu chuẩn:

- Hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt năng suất chất lượng cao.

- Chấp hànhtốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chếcủa cơ quan, đơn vị, có tinh thần tự vươn lên, đoàn kết tương trợ, tích cựctham gia các phong trào thi đua.

- Tích cựchọc tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ.

- Có đạo đức,lối sống lành mạnh

Danh hiệuChiến sĩ thi đua cấp tỉnh được bình chọn 10% trong số chiến sỹ thi đua cơ sởcủa đơn vị và có sáng kiến tiêu biểu xuất sắc nhất, có 3 năm liền đạt danh hiệuChiến sĩ thi đua cấp cơ sở và có đề tài sáng kiến, cải tiến, kỹ thuật, được Hộiđồng khoa học cấp sở, ban, huyện, thị xã, thành phố công nhận đề tài sáng kiếnđược áp dụng phổ biến học tập trong toàn tỉnh.

Ví dụ: ÔngNguyễn Văn B, liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” các năm 2007,2008 và 2009 đã được quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua sơ sở, ôngNguyễn Văn B đủ điều kiện để xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2009.

Chiến sỹ thiđua cấp tỉnh do Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBNDhuyện, thị xã, thành phố và tương đương đề nghị qua Ban Thi đua-Khen thưởng, SởNội vụ xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận và được cấp chứngnhận, Huy hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và thưởng kèm theo 1.000.000đ (mộttriệu đồng).

4. Tập thểlao động tiên tiến, đơn vị tiên tiến:

* Đối tượng:

- Các phòng,ban, công ty, xí nghiệp, trạm, trại, bệnh viện, trường học và tương đương thuộcsở, ban ngành, cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể), lực lượng vũ trang, cácngân hàng và công ty mẹ.

- Các xã,phường, thị trấn và phòng ban. Thuộc huyện, thị xã, thành phố.

* Tiêu chuẩn:

- Là nhữngtập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao, tổ chức phong trào thiđua có nề nếp mang lại hiệu quả thiết thực, được bình chọn trong phong trào kýkết giao ước thi đua của đơn vị.

- Có trên 50%cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc chiến sỹ tiên tiến, không có cánhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

- Chấp hànhtốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinhthần tự lực tự cường, nội bộ đoàn kết.

Danh hiệu tậpthể Lao động tiên tiến, đơn vị tiên tiến mỗi năm xét công nhận 1 lần vào thờiđiểm kết thúc năm do Thủ trưởng sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND huyện,thị xã, thành phố và tương đương ký quyết định, được cấp giấy chứng nhận vàthưởng kèm theo 500.000đ (năm trăm ngàn đồng).

5. Tập thểlao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng:

* Đối tượng:

- Các sở, banngành, cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể), lực lượng vũ trang, các ngânhàng và công ty mẹ.

- Các huyện,thị xã, thành phố.

- Các phòng,ban, công ty, xí nghiệp, trạm, trại, bệnh viện, trường học và tương đương thuộcsở, ban ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể), lực lượng vũ trang, cácngân hàng và công ty mẹ.

- Các xã,phường, thị trấn và phòng ban. Thuộc huyện, thị xã, thành phố.

* Tiêu chuẩnlà những tập thể sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốtcác nghĩa vụ đối với Nhà nước. Có phong trào ký kết giao ước thi đua.

- Có 100% cánhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cánhân được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, hoặc chiến sỹ tiên tiến; có cánhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và không có cá nhân bị kỷluật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

- Nội bộ đoànkết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước, tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh.

Danh hiệu Tậpthể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng mỗi năm xét khen thưởng 1 lần do Chủtịch UBND tỉnh quyết định công nhận, thưởng kèm theo 1.000.000đ (một triệuđồng).

6. Đốitượng, tiêu chuẩn Cờ thi đua của UBND tỉnh:

* Đối tượng:

- Các sở, banngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể), lực lượng vũ trang, các ngân hàngvà công ty mẹ.

- Các huyện,thị xã, thành phố.

- Các phòng,ban, công ty, xí nghiệp, trạm, trại, bệnh viện, trường Trung học Phổ thông vàtương đương thuộc sở, ban ngành, cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể), lựclượng vũ trang, các ngân hàng và công ty mẹ.

- Các xã,phường, thị trấn và phòng ban. Thuộc huyện, thị xã, thành phố.

* Tiêu chuẩn:

- Hoàn thànhvượt mức toàn diện các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm, đạtnăng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác cao. Là tập thểtiêu biểu xuất sắc được bình chọn dẫn đầu cụm, khối thi đua.

- Có nhân tốmới, mô hình mới để đơn vị khác trong địa phương học tập; nội bộ đoàn kết, tíchcực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và tệ nạn xã hội khác.

Cờ thi đuacủa UBND tỉnh mỗi năm xét tặng 1 lần vào thời điểm kết thúc năm, do Chủ tịchUBND tỉnh quyết định và thưởng kèm theo 5.000.000đ (năm triệu đồng).

7. Giấykhen của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn; Giám đốcsở và cấp tương đương:

a) Đối với cánhân:

* Đối tượnglà cán bộ, công chức, viên chức, xã viên HTX và chiến sĩ.

* Tiêu chuẩn:

- Hoàn thànhtốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;

- Có phẩmchất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách củaĐảng, pháp luật của Nhà nước;

- Thườngxuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Đối vớitập thể:

* Đối tượng:

- Các huyện,thị xã, thành phố.

- Các phòng,ban, công ty, xí nghiệp, trạm, trại, bệnh viện, trường học và tương đương thuộcsở, ban ngành, cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể), lực lượng vũ trang, cácngân hàng và công ty mẹ.

- Các xã,phường, thị trấn và phòng ban. Thuộc huyện, thị xã, thành phố.

* Tiêu chuẩn:

- Hoàn thànhtốt nhiệm vụ;

- Nội bộ đoànkết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua;

- Chăm lo đờisống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;

- Thực hiệnđầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

Đối với tậpthể, cá nhân được tặng giấy khen, kèm theo khung và 100.000đ đối với cá nhân,200.000đ đối với tập thể.

8. Bằngkhen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho tập thể và cá nhân:

a) Đối vớitập thể:

* Đối tượng:

- Các sở, banngành, cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể), lực lượng vũ trang, các ngânhàng và công ty mẹ.

- Các huyện,thị xã, thành phố.

- Các phòng,ban, công ty, xí nghiệp, trạm, trại, bệnh viện, trường học và tương đương thuộcsở, ban ngành, cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể), lực lượng vũ trang, cácngân hàng và công ty mẹ.

- Các xã,phường, thị trấn và phòng ban. Thuộc huyện, thị xã, thành phố.

* Tiêu chuẩn:

- Tập thểhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được giao, tổ chức phong trào thi đua cónề nếp, có hiệu quả cao;

- Tập thể đãđạt 02 năm liên tục danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, được chọn là đơn vịtiêu biểu;

- Chấp hànhtốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy,quy chế của cơ quan, đơn vị. Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

b) Đối vớicá nhân:

* Đối tượnglà cán bộ, công chức, viên chức, xã viên HTX và chiến sỹ.

* Tiêu chuẩn:

- Hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt năng suất, chất lượng cao.

- Cá nhân đạt03 năm liên tục danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc Chiến sĩ tiên tiến.

- Gương mẫuchấp hành tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

* Đối với cánhân xét đề nghị khen thưởng không quá 20% trong tổng số CB, CCVC của đơn vị cơsở.

Bằng khen củaChủ tịch UBND tỉnh tặng cho tập thể 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng) cá nhân300.000đ (ba trăm ngàn đồng) kèm theo khung.

c) Các cánhân, tập thể ngoài tỉnh và người nước ngoài, có thành tích đóng góp xuất sắccho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh được đơn vị chủ quảnđề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnhtặng bằng khen.

II. CÁCHÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TỪ BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỞ LÊN:

1. Chiếnsĩ thi đua toàn quốc:

* Đối tượnglà cán bộ, công chức, viên chức, xã viên HTX và chiến sỹ.

* Tiêu chuẩn:

- Phải có đềtài sáng kiến, cải tiến, kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới tăng năng suất laođộng được phổ biến học tập trong phạm vi toàn quốc. Là những người tiêu biểuxuất sắc trong số những cá nhân có 2 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thiđua cấp tỉnh hoặc tương đương. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Chủ tịchUBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Cá nhân đượcxét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc được Thủ tướng Chính phủquyết định cấp giấy chứng nhận, huy hiệu và thưởng kèm theo 1.500.000đ (Mộttriệu năm trăm nghìn đồng).

Ví dụ: ÔngNguyễn Văn A, liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” các năm 2003,2004, 2005 thì kết thúc năm 2005 ông Nguyễn Văn A đủ điều kiện để xét danh hiệu“Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” lần thứ nhất vào năm 2005, tiếp theo các năm 2006,2007, 2008 ông Nguyễn Văn A đã được Quyết định công nhận danh hiệu “Chiến sĩthi đua cơ sở” thì kết thúc năm 2008 ông Nguyễn Văn A đủ điều kiện để xét danhhiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” lần thứ 2; Nhưng tiếp tục đã được Quyết địnhcông nhận danh hiệu CSTĐCS năm 2009 ông Nguyễn Văn A mới đủ điều kiện để đềnghị xét phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

2. Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ:

a) Đối với cánhân:

* Đối tượnglà cán bộ, công chức, viên chức.

* Tiêu chuẩn:

- Đã đượctặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh và tương đương, đạt danh hiệu Chiến sỹ thiđua cơ sở 5 năm liên tục.

- Lập đượcthành tích đột xuất, xuất sắc.

b) Đối vớitập thể:

* Đối tượng:

- Các sở, banngành, cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể) và công ty mẹ.

- Các huyện,thị xã, thành phố.

- Các phòng,ban, công ty, xí nghiệp, trạm, trại, bệnh viện, trường học và tương đương thuộcsở, ban ngành, cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể) và công ty mẹ.

- Các xã,phường, thị trấn và phòng ban, thuộc huyện, thị xã, thành phố.

* Tiêu chuẩn:

- Đã đượctặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh đoàn thể Trung ương, đạt danh hiệu tập thểLao động xuất sắc hoặc đơn vị Quyết thắng liên tục 3 năm trở lên.

- Lập đượcthành tích đột xuất, xuất sắc.

Các cá nhân,tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và tiền thưởng kèm theo500.000đ (năm trăm ngàn đồng) đối với cá nhân, 1.000.000đ (Một triệu đồng) đốivới tập thể.

Ghi chú: Cánhân báo cáo thành tích 5 năm; đối với tập thể báo cáo thành tích 3 năm.

3. Cờ thiđua của Chính phủ:

* Đối tượnggồm:

- Các sở, banngành, cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể) và công ty mẹ.

- Các huyện,thị xã, thành phố.

- Các phòng,ban, công ty, xí nghiệp, trạm, trại, bệnh viện, trường học và tương đương thuộcsở, ban ngành, cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể) và công ty mẹ.

- Các xã,phường, thị trấn và phòng ban, thuộc huyện, thị xã, thành phố.

* Tiêu chuẩn:

- Có thànhtích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm;là tập thể tiêu biểu xuất sắc được bình chọn từ những đơn vị dẫn đầu cụm, khốithi đua;

- Có nhân tốmới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập;

- Nội bộ đoànkết đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chống tham nhũng vàcác tệ nạn xã hội khác.

Cờ Thi đuacủa Chính phủ mỗi năm xét khen thưởng 1 lần, do Thủ tướng Chính phủ quyết định.Các đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ và thưởng tiền kèm theo 8.000.000đ(Tám triệu đồng).

4. Tiêuchuẩn Huân chương lao động hạng ba:

a) Cá nhân:

* Đối tượnglà cán bộ, công chức, viên chức.

* Tiêu chuẩn:

- Có 7 nămliên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và có 2 lần được tặng Bằng khencủa Chủ tịch UBND tỉnh, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc 1 lần được Thủtướng Chính phủ tặng bằng khen;

- Có côngtrình khoa học, nghệ thuật hoặc có sáng kiến giải pháp hữu ích được Hội đồngkhoa học cấp tỉnh và tương đương đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễnđem lại hiệu quả cao thiết thực;

- Lập đượcthành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơquan, tổ chức, đoàn thể.

b) Đối vớitập thể:

- Các sở, banngành, cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể) và công ty mẹ.

- Các huyện,thị xã, thành phố.

- Các phòng,ban, công ty, xí nghiệp, trạm, trại, bệnh viện, trường học và tương đương thuộcsở, ban ngành, cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể) và công ty mẹ.

- Các xã,phường, thị trấn và phòng ban, thuộc huyện, thị xã, thành phố.

- Có 5 nămliên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc hoặc Đơn vị quyết thắng và có1 lần được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và tương đương hoặc 1 lần được Thủtướng Chính phủ tặng Bằng khen.

- Lập đượcthành tích xuất sắc đột xuất.

Các cá nhân,tập thể được tặng Huân chương lao động hạng ba được thưởng Huân chương kèm theokhung và tiền thưởng: 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng) đối với cánhân, 3.000.000đ (Ba triệu đồng) đối với tập thể.

5. Tiêuchuẩn Huân chương lao động hạng nhì:

a) Đối với cánhân:

* Đối tượnglà cán bộ, công chức, viên chức.

* Tiêu chuẩn:

- Đã đượctặng Huân chương Lao động hạng ba, sau đó có 2 lần được tặng danh hiệu Chiến sỹthi đua cấp tỉnh và tương đương hoặc một lần được tặng Bằng khen của Thủ tướngChính phủ;

- Có phátminh, sáng chế công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp tỉnh và tươngđương.

- Lập đượcthành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơquan, tổ chức, đoàn thể.

b) Đối vớitập thể:

* Đối tượng:

- Các sở, banngành, cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể) và công ty mẹ.

- Các huyện,thị xã, thành phố.

- Các phòng,ban, công ty, xí nghiệp, trạm, trại, bệnh viện, trường học và tương đương thuộcsở, ban ngành, cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể) và công ty mẹ.

- Các xã,phường, thị trấn và phòng ban. Thuộc huyện, thị xã, thành phố.

* Tiêu chuẩn:

- Đã đượctặng Huân chương Lao động hạng ba, 5 năm tiếp theo liên tục đạt danh hiệu Tậpthể lao động xuất sắc hoặc Đơn vị quyết thắng và có 2 lần được tặng Cờ thi đuacủa UBND tỉnh và tương đương hoặc 1 lần được tặng Cờ thi đua của Thủ tướngChính phủ;

- Lập đượcthành tích đột xuất, xuất sắc.

Các cá nhân,tập thể được tặng Huân chương lao động hạng nhì được thưởng Huân chương kèmtheo tiền thưởng: 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng) đối với cá nhân,5.000.000đ (Năm triệu đồng) đối với tập thể.

6. Tiêuchuẩn Huân chương lao động hạng nhất:

a) Đối với cánhân:

* Đối tượnglà cán bộ, công chức, viên chức.

* Tiêu chuẩn:

- Đã đượctặng Huân chương Lao động hạng nhì, sau đó được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đuatoàn quốc;

- Có phátminh, sáng chế công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp Nhà nước;

- Lập đượcthành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơquan, tổ chức, đoàn thể.

b) Đối vớitập thể:

- Các sở, banngành, cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể) và công ty mẹ.

- Các huyện,thị xã, thành phố.

- Các phòng,ban, công ty, xí nghiệp, trạm, trại, bệnh viện, trường học và tương đương thuộcsở, ban ngành, cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể) và công ty mẹ.

- Các xã,phường, thị trấn và phòng ban, thuộc huyện, thị xã, thành phố.

- Đã đượctặng Huân chương Lao động hạng nhì, 5 năm tiếp theo liên tục đạt danh hiệu Tậpthể lao động xuất sắc hoặc Đơn vị quyết thắng và có 3 lần được tặng Cờ thi đuacủa UBND tỉnh và tương đương hoặc 2 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ;

- Lập đượcthành tích đột xuất, xuất sắc;

Các cá nhân,tập thể được tặng Huân chương lao động hạng nhất được thưởng Huân chương kèmtheo khung và tiền thưởng: 3.000.000đ (Ba triệu đồng) đối với cá nhân, 6.000.000đ(Sáu triệu đồng) đối với tập thể.

* Tiêu chuẩnHuân chương Độc lập các hạng trở lên thực hiện Luật Thi đua-Khen thưởng và Nghịđịnh 121/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

* Anh hùngLao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: (thực hiện theo quyết định số 38/1999/QĐ-TTg ngày 06/03/1999 của Thủ tướng Chính phủ).

III.NGUYÊN TẮC, THỦ TỤC, THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ KHEN THƯỞNG.

1. Nguyêntắc, thời gian xét đề nghị khen thưởng:

- Sau mộtnăm, cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao. Cácsở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, huyện, thị xã, thành phố tổ chứcbình chọn dân chủ, công khai để Hội đồng thi đua-Khen thưởng đơn vị căn cứ vàotiêu chuẩn, quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định 121 của Chính phủvà hướng dẫn của UBND tỉnh. Để xem xét và đề nghị khen thưởng cho tập thể đạtcác danh hiệu và các hình thức.

Cá nhân trongnăm chỉ được đề nghị 1 danh hiệu hoặc 1 hình thức khen thưởng ở mỗi cấp, tiềnthưởng được tính 1 Danh hiệu hoặc 1 hình thức khen thưởng cao nhất ở mỗi cấp vàcấp nào khen thì cấp đó chi tiền thưởng theo quy định.

Cơ quan, đơnvị trong năm bình xét Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Danh hiệu Chiến sỹ thiđua cấp tỉnh và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, nếu không đủ theo tỷ lệ phầntrăm thì vẫn được bình xét 1 người, riêng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, đơnvị xét khen thưởng chưa đủ 10% thì vẫn được xét 02 người.

Thời gian xétđề nghị khen thưởng kết thúc hết tháng 01 năm sau, nếu cơ quan, đơn vị nàokhông trình đúng thời gian quy định thì Ban Thi đua-Khen thưởng không trìnhUBND tỉnh (trừ trường hợp khen cao, khen phong trào và khen đột xuất).

- Đối với cáccông ty Nhà nước thực hiện Công văn số 24/UBND-BTĐ ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh.

- Riêng ngànhGiáo dục và Đào tạo xét khen thưởng vào cuối năm học: Hội đồng Thi đua-Khenthưởng Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Cao đẳng, UBND huyện, thị xã, thànhphố trình khen thưởng với UBND tỉnh (thông qua Ban Thi đua-Khen thưởng) thờigian kết thúc hết tháng 7 hàng năm, nếu đơn vị nào không trình đúng theo quyđịnh thì Ban Thi đua-Khen thưởng không trình UBND tỉnh (trừ trường hợp khencao, khen phong trào và khen đột xuất).

- Để kịp thờitrao khen thưởng trong dịp tổng kết hàng năm, tránh ùn tắc chậm trễ, Hội đồngthi đua các sở, ban ngành, đoàn thể các huyện, thị xã, thành phố trình khenthưởng trực tiếp với Ban Thi đua-Khen thưởng trước 7 ngày tổ chức hội nghị củađơn vị và địa phương.

2. Thủ tụcđề nghị UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng gồm có:

- Báo cáothành tích của tập thể, cá nhân đề nghị UBND tỉnh khen 02 bản, đối với Chiến sỹthi đua cấp tỉnh không viết báo cáo thành tích mà viết báo cáo kết quả đề tàisáng kiến đề nghị từ bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên phải có bản báocáo thành tích chi tiết và tóm tắt thành tích mỗi loại 06 bản; Chiến sỹ thi đuatoàn quốc, Cờ thi đua của Chính phủ mỗi loại 08 bản (có mẫu báo cáo và tóm tắtthành tích theo quy định).

- Biên bảnhọp Hội đồng TĐKT của đơn vị (02 bản).

- Tờ trìnhcủa Thủ trưởng đơn vị (02 bản).

- Danh sáchđề nghị khen thưởng nếu số lượng ít đưa vào tờ trình (02 bản và kèm theo file).

+ Tập thể cơquan Đảng ở cấp huyện, tỉnh và cá nhân là cấp ủy viên khi đề nghị khen thưởngtừ bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên, phải có ý kiến nhận xét và đềnghị của cấp ủy trực tiếp (theo phân cấp quản lý cán bộ), thực hiện theo Côngvăn số 1473/CV-TCTW ngày 20/01/2000 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

+ Đối vớinhững đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước khi trình khen thưởng từBằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên cho tập thể và cá nhân là Thủ trưởngđơn vị phải có xác nhận của Cục thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sáchNhà nước.

3. Tuyếntrình khen thưởng, có 2 tuyến:

- Các sở, banngành, đoàn thể trực tiếp hưởng lương của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương vànhững đơn vị Trung ương đóng tại địa phương được xét trình để Chủ tịch UBNDtỉnh khen thưởng bằng các hình thức tiêu chuẩn đã quy định. Khi đề nghị bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ trở lên cho các tập thể, cá nhân thì Sở ngành đoànthể đề nghị bộ ngành đoàn thể Trung ương.

- Những tậpthể trực thuộc cụm của các sở, ban ngành như: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạovà Lực lượng vũ trang thì trình theo ngành dọc.

- Các phòng,ban, ngành, đoàn thể, thuộc huyện, thị xã, thành phố thì do UBND huyện, thị xã,thành phố trình.

- Cá nhânthuộc lực lượng vũ trang do ngành dọc trình.

- Các Sở,ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố hưởng lương từ ngân sách địaphương khi đề nghị bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên cho tập thể và cánhân, Hội đồng TĐKT phải căn cứ vào tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua, Khenthưởng lập thủ tục đề nghị Sở Nội vụ thông qua Ban Thi đua-Khen thưởng xéttrình HĐTĐKT tỉnh.

- Nhữngtrường hợp đề nghị các danh hiệu vinh dự Nhà nước như: Thầy thuốc, Nhà giáo,Nghệ sĩ nhân dân và ưu tú thực hiện theo hướng dẫn của chuyên ngành Trung ương.

4. Kinhphí khen thưởng:

- Kinh phíkhen thưởng cho các danh hiệu, hình thức thực hiện theo Thông tư hướng dẫn số73/2006/TT-BTC ngày 15/8/2006 của Bộ Tài chính.

- Riêng cácmức thưởng kèm theo quyết định của UBND tỉnh khen thưởng cho các vận động viêngiỏi, các gương dũng cảm, gương hiếu thảo, vượt khó, các giải thưởng của cáchội thi, kinh phí khen thưởng các phong trào thi đua của các đoàn thể hàng năm…Sẽ do các sở, ngành, đoàn thể trình UBND tỉnh.

- Các cụm,khối thi đua thực hiện theo Hướng dẫn của UBND tỉnh năm 2009.

- Đơn vị sảnxuất kinh doanh tiền thưởng thực hiện theo Điều 28 mục 4, Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chínhcủa công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Hướng dẫn nàyđược áp dụng cho công tác thi đua khen thưởng hàng năm, thay thế Công văn 109/UBND-BTĐ ngày 14/12/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn thựchiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2008.

Trên đây làhướng dẫn nội dung thi đua, các danh hiệu và hình thức, đối tượng, tiêu chuẩnkhen thưởng và thủ tục, nguyên tắc, thời gian trình khen. Các sở, ban, ngành,đoàn thể cấp tỉnh, tổ chức chính trị xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phốvà các công ty, xí nghiệp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thi đua, đăng ký thiđua cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong quá trìnhtổ chức thực hiện, nếu có gì khó khăn vướng mắc phản ảnh về Sở Nội vụ (thôngqua Ban Thi đua-khen thưởng).

Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT, Ban TĐKT TW;
- TT.TU, Đoàn ĐBQH;
- TT.HĐND, TT.UBND tỉnh;
- TV. Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Sở, ban ngành tỉnh (Đảng, CQ, ĐT);
- Các Ngân hàng , Công ty, (Công ty mẹ);
- Các đơn vị TW đóng tại địa phương;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, (SNv 40b)

CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương