ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/UBND-VX
V/v thu tiền mua và hoàn thiện bằng tốt nghiệp Phổ thông

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính.

Qua xem xét nội dung tờ trình số 23/SGD-ĐT ngày 01/02/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc thu tiền mua và hoàn thiện bằng tốt nghiệp phổ thông, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Sở giáo dục và Đào tạo thu tiền mua và hoàn thiện bằng tốt nghiệp phổ thông theo nội dung công văn số 6477/GDTX ngày 30/7/2003 hướng dẫn về quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp BTTHPT, BTTHCS, công văn 423/THPT ngày 16/01/2001 và công văn số 6408/BGD-ĐT-GDTH ngày 25/07/2006 về việc hoàn thiện và quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng định mức thu, thông qua Sở Tài chính để thống nhất trước khi trình UBND tỉnh xem xét. Do đời sống của nhân dân trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nên khi xây dựng cần chú ý đến các đối tượng chính sách, hộ gia đình thuộc diện nghèo, người dân tộc… để xây dựng mức thu cho hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Nhận được công văn này đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính tiến hành thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó CT;
- Chánh VP, các Phó VP;
- Khối Văn – Xã;
- Lưu: VP, (PCV14).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hồng Phương