BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2720/TCT-CS
V/v chứng từ thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 7490/CT-THVNDT ngày 20/12/2012 về việcvướng mắc trong giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công tyTNHH một thành viên 618 (trực thuộc Tổng công ty Đông Bắc, Bộ Quốc Phòng). Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 63 Luật Doanh nghiệp năm2005:

"Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanhnghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sởhữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụtài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty".

Căn cứ hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT tại Khoản 2.d.1 Điều15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011của Chính phủ về thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2.16 (b.2) Phụ lục 4 hướng dẫn lậphóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thôngtư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH mộtthành viên 618 (là doanh nghiệp nhà nước và là công ty con của Tổng công tyĐông Bắc) nhận điều chuyển tài sản cố định, vật tư, nhiên liệu từ Công ty TNHHmột thành viên 91 và Công ty TNHH một thành viên Khe Sim (Hai công ty này làđơn vị thành viên của Tổng công ty Đông Bắc, hạch toán độc lập) theo quyết địnhcủa Tổng công ty Đông Bắc; đồng thời Tổng công ty Đông Bắc có quyết định vềviệc thanh toán bù trừ giá trị tài sản cố định, vật tư, nhiên liệu điều chuyểnbằng cách tăng số tiền nợ Tổng công ty đối với bên nhận điều chuyển và giảm sốtiền nợ Tổng công ty đối với bên điều chuyển thì trường hợp này được coi là đủđiều kiện thanh toán qua ngân hàng và Công ty TNHH một thành viên 618 được xéthoàn thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, vật tư, nhiên liệu nhận điều chuyểnnêu trên nếu đảm bảo các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế khác theo quy định Tổngcông ty Đông Bắc, Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH một thành viênKhe Sim chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc điều chuyển tài sản và bùtrừ công nợ giữa Tổng công ty với hai Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đượcbiết./.

>> Xem thêm:  Chứng từ kế toán là gì ? Việc quản lý, sử dụng chứng từ kế toán được thực hiện như thế nào ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Vụ KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn