BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2721 TCT/NV3
V/v thuế nhập khẩu linh kiện điện tử

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử DAEWOO HANEL

Trả lời công văn số 76-PST/DHE ngày 06/06/2003 của Công ty TNHH Điện tử Daewoo Hanel về thuế nhập khẩu bộ linh kiện sản xuất mày thu hình màu khi không tính thuế theo tỷ lệ nội địa hoá. Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1083/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 159/2000/QĐ /BTC ngày 26/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu; Thông tư số 99/2000/TT /BTC ngày 12/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại tập hợp các máy móc, thiết bị của thiết bị đồng bộ, thiết bị toàn bộ theo Biểu thuế nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-TCHQ ngày 25/12/1998 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử; Thông tư liên tịch số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan về việc bổ sung, sửa đổi chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 của liên Bộ Tài chính - Công nghiệp - Tổng cục Hải quan; Công văn số 740TCTC/NV3 ngày 27/02/2003 của Tổng Cục thuế về việc phân loại và tính thuế nhập khẩu các chi tiết, linh kiện rời để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm cơ khí - điện - điện tử, thì:

Trường hợp hàng hoá nhập khẩu không phải là phụ tùng mà nhập khẩu các chi tiết, linh kiện, phụ tùng để lắp ráp máy thu hình thì thực hiện phân loại theo nguyên tắc:

- Phân loại và tính thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định theo tỷ lệ nội địa hoá, nếu đơn vị đăng ký và đáp ứng điều kiện tính thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá quy định tại Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCn-TCHQ ngày 25/12/1998; Thông tư liên tịch số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 nêu trên.

Nếu không đăng ký và không đáp ứng điều kiện tính thuế theo tỷ lệ nội địa hoá thì: phân loại và tính thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng máy thu hình nguyên chiếc (nhóm 8528) nếu nhập khẩu đồng bộ, hoặc phân loại và tính thuế theo từng phụ tùng, bộ phận nếu nhập khẩu không đồng bộ. Cụ thể là:

- Các phụ tùng chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho máy thu hình. Ví dụ: ăng ten và bộ phận phản xạ của ăng ten phân loại vào nhóm 8529;

- Các bộ phận mà chính bản thân các bộ phận này đã là sản phẩm hoàn chỉnh, không phải chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho máy thu hình, đã được phân loại vào một nhóm hoặc phân nhóm hàng khác, thì không phân loại vào nhóm 8528 mà phân loại vào nhóm nó là sản phẩm hoàn chỉnh. Ví dụ: điện trở, phân loại vào nhóm 8516;

- Các bộ phận có công dụng tổng hợp, phân loại theo vật liệu cấu thành. Ví dụ: ốc vít, vòng đệm bằng sắt thép phân loại vào nhóm 7318; bộ phận cách điện làm bằng mọi loại chất liệu phân loại và nhóm 8546.

Tổng Cục thuế trả lời để Công ty TNHH Điện tử Daewoo Hanel được biết./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An