BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2722/TCT-CS
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại Đại Lợi
(Đ/c: Số 02 Lãnh Binh Thăng, P13, Quận 11. TP. Hồ Chí Minh)

Về nội dung kiếnnghị của Công ty TNHH thương mại Đại Lợi nêu tại Hội nghị đối thoại Doanhnghiệp về Thuế năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Ông Nguyễn ĐứcNghĩa là người đại diện theo pháp luật của hai đơn vị kinh doanh: là giám đốccủa Công ty TNHH TM Đại Lợi và là chủ nhiệm của HTX Vận tải và du lịch Miền Namthuộc Chi cục thuế quận 11 quản lý. Trên hoá đơn GTGT có phần ''Thủ trưởng đơnvị ký, đóng dấu'', nhưng khi hai đơn vị trên có giao dịch mua bán xe, thùng xeô tô với nhau, cán bộ quản lý thuế cho rằng thủ trưởng đơn vị Công ty TNHH TMĐại Lợi (GĐ Nguyễn Đức Nghĩa) ký trên hoá đơn GTGT xuất cho HTX là không hợplý. Nếu như vậy, ở phần ''Thủ trưởng đơn vị'' ai có đủ thẩm quyền để ký hoá đơnxuất bán của đơn vị. Cách giải quyết như thế nào? Nếu một người đứng hai phápnhân không được ký tên người đại diện mà pháp luật lại cho phép thành lập côngty TNHH và HTX?

Trả lời:

- Chương IV Bộluật Dân sự số 33/2005/QH11 quv định về pháp nhân, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 , Luật hợp tác xã số 18/2003/QH11 không giới hạn một cá nhân khôngđược là đại diện theo pháp luật của hai hay nhiều pháp nhân.

- Tại điểm 1.2 MụcVI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính về việcin, phát hành, sử dụng quản lý hoá đơn quy định:"Khi lập hoá đơn, bênbán phải phản ánh đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hoá đơn".

Theo các căn cứtrên, trường hợp ông Nguyễn Đức Nghĩa là giám đốc của Công ty TNHH TM Đại Lợi,đồng thời là chủ nhiệm của HTX Vận tải và du lịch Miền Nam, khi hai cơ sở kinhdoanh trên có giao dịch mua bán, phải lập hoá đơn thì ông Nguyễn Đức Nghĩa kýtên, đóng dấu ở chỉ tiêu "Thủ trưởng đơn vị'' trên hoá đơn đó, trừ trườnghợp ông Nghĩa uỷ quyền cho người khác ký theo hướng dẫn tại điểm 1.2 Mục VIPhần B Thông tư số l 20/2002/TT-BTC (nêu trên).

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty TNHH thương mại Đại Lợi biết và liên hệ với cơ quan Thuế địaphương thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Chi cục Thuế Quận 11, TP.HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TTTĐ, HT, PC, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương