BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2722/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN đối với cá nhân cư trú, người Nhật Bản

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2010

Kính gửi:

Công ty TNHH Cube System Việt Nam
(Tòa nhà JVPE, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 02/2010/CV ngày 07/06/2010 của Công tyTNHH Cube System Việt Nam về thuế cư trú địa phương của cá nhân cư trú, ngườiNhật Bản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3, Điều 2 Hiệp định thuế Việt Nam - Nhật Bản cóhiệu lực từ ngày 31/12/1995 thì thuế cư trú địa phương thuộc phạm vi áp dụngcủa Hiệp định.

- Tại khoản 1, Điều 22 Hiệp định thuế Việt Nam - Nhật Bảnnêu trên quy định: “Tại Việt Nam việc đánh thuế hai lần sẽ được xóa bỏ như sau:

Khi một đối tượng cư trú của Việt Nam nhận được thu nhập,lợi tức hay các khoản lợi tức từ chuyển nhượng tài sản mà những khoản này, theoluật của Nhật Bản và phù hợp với Hiệp định này, có thể bị đánh thuế tại NhậtBản, Việt Nam sẽ cho phép đối tượng đó được khấu trừ vào thuế Việt Nam tínhtrên thu nhập, lợi tức hay các khoản lợi tức từ chuyển nhượng tài sản một khoảntiền tương đương với số tiền thuế đã nộp tại Nhật Bản. Tuy nhiên, số tiền thuếđược khấu trừ sẽ không vượt quá phần thuế Việt Nam được tính trên thu nhập, lợitức hay các khoản lợi tức từ chuyển nhượng tài sản theo các luật và quy địnhthuế của Việt Nam.”

Căn cứ quy định trên, thuế cư trú địa phương được coi là mộtkhoản thuế thu nhập cá nhân, được khấu trừ vào thuế thu nhập cá nhân phải nộptại Việt Nam. Việc thực hiện khấu trừ thuế phải theo đúng quy định tại Điều 22Hiệp định thuế Việt Nam - Nhật Bản và các thủ tục khấu trừ thuế nêu tại Mục DThông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thunhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Cube System Việt Namđược biết và liên hệ với cơ quan Thuế địa phương để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. HCM;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương