VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 2722/VPCP-KTN
V/v: thăm dò, khai thác, chế biến molipden tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (công văn số 565/UBND-CN ngày 14 tháng 3 năm 2011), ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 2795/BCT-CNNg ngày 30 tháng 3 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1143/BTNMT-ĐCKS ngày 8 tháng 4 năm 2011) về việc thăm dò, khai thác, chế biến molipden tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Bộ Công Thương điều chỉnh thời gian thăm dò, khai thác mỏ molipden Ô Quy Hồ, diện tích 22,7 km2, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai vào giai đoạn 2011 - 2020 thuộc Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan xem xét những vấn đề liên quan đến đề án thăm dò quặng molipden tại khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò cho doanh nghiệp như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại công văn nêu trên.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục ĐC& KS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14) .
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý