VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2722/VPCP-V .I
V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 575 và 576/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Nhân
- Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Trần Minh Tuấn

Thừa lệnh Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Văn Phòng Chính Phủ đề nghị đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, củng cố Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam và đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý Ngân hàng thương mại Cổ phần Châu Á - Thái Bình Dương báo cáo Thủ tướng Chính phủ toàn diện kết quả thực hiện:

- Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án chấn chỉnh, củng cố Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam và phương án xử lý đối với Công ty TNHH Việt Hà.

- Quyết định 576/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án xử lý Ngân hàng thương mại Cổ phần Châu Á - Thái Bình Dương và Phương án xử lý nợ của Công ty cổ phần may xây dựng Huy Hoàng và cá nhân ông Lê Văn Kiểm tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là công việc quan trọng, đề nghị đồng chí tập trung bảo đảm báo cáo tình hình và số liệu chính xác, gửi về Văn Phòng Chính Phủ trước ngày 20 tháng 6 năm 2003 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm