BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2723/TCHQ-TXNK
V/v thông báo thụ lý khiếu nại

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Thái Hòa
(Đ/c 78/15 Khánh Hội, P4, Q4, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 04TH-TCHQ ngày 12/5/2013 của Công ty TNHH Thái Hòa khiếu nại lần 2 vềviệc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng đùi gà góc tư, đùi tỏi đônglạnh nhập khẩu tại các tờ khai số 20260/NKD ngày 19/2/2013, số 23660, 23700/NKDngày 26/02/2013 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quanTP. Hồ Chí Minh và đã được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nạilần đầu tại Quyết định số 31/QĐ-GQKN ngày 02/05/2013.

Căn cứ quy định tại Luật Khiếu nạisố 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Theo nội dung khiếu nại tại côngvăn số 04TH-TCHQ ngày 12/5/2013 của Công ty TNHH Thái Hòa, Tổng cục Hải quanthụ lý giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Thái Hòa được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG(5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng