TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2724/CT-TTHT V/v: Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2013.

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH gạch men Mỹ ĐứcĐịa chỉ: 105 – 107 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCMMã số thuế: 3500106923-001

Trả lời văn thư 02/2013-MDC/TCTngày 03/05/2013 của Chi nhánh Công ty về việc sử dụng phiếu xuất kho kiêm vậnchuyển nội bộ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTCngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

Tại Khoản 4 Điều 3 quy định loạivà hình thức hóa đơn:

Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóađơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đạilý (mẫu số 5.5 và 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Tại Khoản 1Điều 14 quy định nguyên tắc lập hóa đơn:

Hoá đơn được lập theo thứ tựliên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổchức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sởnhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hoá đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phươngthức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phảicó sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sởnhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hoá đơntheo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hoá đơn được phân chia.”

Trường hợpCông ty đặt in phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để sửdụng chung cho cả Công ty và chi nhánh thì Công ty phải phân chia phiếu xuấtkho kiêm vận chuyển nội bộ cho chi nhánh sử dụng theo hướng dẫn nêu trên, khiChi nhánh sử dụng phải sử dụng con dấu của Chi nhánh đóng trên phiếu xuất khokiêm vận chuyển nội bộ. Việc Chi nhánh Công ty đề nghị cho phép sử dụng phiếuxuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có đóng dấu của Công ty là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
953-124154/13-TPVu
Web

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga