BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2725/TCT-CS
V/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 737/CT-TTHT ngày 19/5/2015 của Cục Thuế tỉnhĐồng Tháp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 7 công văn số 1980/BTC-TCT ngày 16/2/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện chính sách lệ phí trước bạ như sau:

"7.Lệ phí trước bạ đối với thành viên hộ gia đình khi phân chia tài sản:

Tạiđiển c, khoản 16, Điều 3 Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 1ệ phí trước bạ quy định các trường hợpkhông phải nộp lệ phí trước bạ;

"16.Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sửdụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng khôngphải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

…c)Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụngcủa hộ gia đình, do một người trong hộ gia đình đứng tên, khi phân chia tài sảnđó cho các thành viên trong hộ gia đình đăng ký lại;

Trườnghợp này, khi kê khai lệ phí trước bạ, chủ tài sản phải xuất trình giấy tờ hợp phápchứng minh mối quan hệ với người đứng tên trên Giấy chứng nhận hoặc xác nhậncủa UBND xã, phường, thị trấn nơi hộ gia đình đăng ký hộ khẩu thường trú. "

Căncứ quy định nêu trên, đối với tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu sửdụng chung cho hộ gia đình nhưng do một người đứng tên theo 1 quy địnhcủa pháp luật, khi phân chia tài sản đó cho các thành viên hộ gia đình đăng kýlại thì từng thành viên đó không phải nộp lệ phí trước bạ. Tài sản đã đượccấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình do mộtngười đứng tên là các tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụngchung của hộ gia đình thuộc diện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu,sử dụng và chỉ do một người đại diện của hộ gia đình đó đứng têntheo quy định của pháp luật. Thành viên hộ gia đình phải là người có quanhệ gia đình theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình và cùng hộ khẩuthường trú với người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữusử dụng".

Theohướng dẫn trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục thuế tỉnhĐồng Tháp tại công văn số 737/CT-TTHT ngày 19/5/2015 nêu trên.

Tổng cục Thuếcó ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, KK- TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ
VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ