BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2725 TCT/NV1
V/v Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 1256/CV-BVN-TCKT ngày 4/4/2003 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam v/v Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Điện lực Bắc Giang, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 2.2 mục II Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế GTGT đối với ngành điện, thì thuế GTGT đối với sản phẩm điện của Công ty Điện lực I do Điện lực các tỉnh, thành phố trực thuộc Công bán ra, kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ khác do Công ty kinh doanh nếu có).

Theo hướng dẫn tại điểm 2.b mục I Thông tư số 05/2000/TT-BTC ngày 12/1/2000 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/1998/TT-BTC nêu trên, thì: thuế GTGT đầu vào của Điện lực các tỉnh, thành phố bao gồm thuế GTGT đầu vào của sản phẩm điện tính theo mức Công ty phân bổ trên doanh thu và thuế GTGT đầu vào phát sinh tại Điện lực tỉnh, thành phố được tính khấu trừ.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp công ty điện lực I ký hợp đồng mua điện của Công ty phân đạm và hoá chất Hà Bắc nhưng không uỷ quyền cho Điện lực Bắc Giang và thanh toán, hoá đơn mang tên của Điện lực Bắc Giang nhận và thanh toán, hoá đơn mang tên của Điện lực Bắc Giang, thì công ty phải thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào của sản lượng điện mua ngoài này cho Điện lực các tỉnh, thành phố trực thuộc Công ty theo hướng dẫn tại điểm 2. A mục I Thông tư số 05/2000/TT-BTC nêu trên. Điện lực Bắc giang không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hoá đơn này.

Tổng cục thuế trả lời để Tổng công ty điện lực Việt Nam được biết và hướng dẫn Công ty điện lực I thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc