BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2725/TM-XNK

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2003

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC GIAO HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ NĂM 2003
(Thương nhân có năng lực sản xuất lớn, từ 1400 thiết bị trở lên)

Cat. 340/640

Đơn vị tính: Tá

STT

Tên thương nhân

Hạn ngạch bổ sung

1

Công ty may Việt tiến

8,182

2

Công ty Legamex

3,766

3

Công ty may Nhà Bè

3,360

4

Công ty may Đức Giang

3,310

5

Công ty may Hưng yên (hugaco)

2,900

6

Công ty may Thăng Long

3,000

7

Công ty may 10 (garco)

2,890

8

Công ty CP may Đồng Nai (Donagmex)

2,700

9

Công ty 28 Bộ Quốc phòng

2,800

10

Công ty dệt Việt thắng

2,502

11

Công ty Dệt may 29/3

2,463

12

Công ty Dệt may Hoà Thọ

2,365

13

Công ty dệt_may Hà nội (hanosimex)

2,321

14

Công ty CP may da XK 30/4

1,400

15

Công ty may Nam định

2,200

16

Công ty may Đáp cầu

2,139

17

Công ty Quốc tế Việt Pan -Pacific

1,937

18

Công ty Dệt Thắng Lợi

1,950

19

Công ty may 40 Hà nội

1,500

20

Công ty TNHH may thêu An Phước

1,722

21

Công ty TNHH hansae Việt nam (hansea vietnam co.ltd)

1,700

22

Công ty TNHH may Minh Hoàng

1,610

23

Công ty SX- XNK Dệt may Đà Nẵng

1,590

24

Công ty Dệt may XK Bình định

1,561

25

Công ty CP Sao Mai

1,500

26

Công ty TNHH E-Land Việt Nam

1,500

27

Công ty LD may XK tổng hợp Hưng Nhân (Thái Bình)

2,300

28

Công ty TNHH Beautec Vina Co., Ltd

1,600

29

Công ty Dệt Đông Á

1,412

70,180

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

Bùi Xuân Khu

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THỨ TRƯỞNG

Trương Văn Đoan

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG

Mai Văn Dâu