BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2726/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc TNTX

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Thắng Phát.
(Đ/c: tổ 10, khu 1, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 01/XN /HTP ngày22/4/2013 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Thắng Phát về việc xác nhận cóhoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất hàng hóa, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan xác nhận Công tyTrách nhiệm hữu hạn Hùng Thắng Phát, mã số doanh nghiệp 5700370693, địa chỉ tạitổ 10, khu 1, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã có hoạtđộng tạm nhập tái xuất.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Quýđơn vị được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (b/c);
- Bộ Công Thương (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn