BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2726/TCHQ-KTTT
V/v: Xem xét giá xe máy nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan Nghệ An

Qua xem xét dữ liệu giá tại hệ thống GTT-22, đối với mặt hàng xe máy nguyên chiếc nhập khẩu do Chi cục Hải quan Cảng Nghệ An xác định trị giá tính thuế là quá thấp.

Cụ thể tại các tờ khai Hải quan:

1/ Số 74/NK /KD ngày 08/05/2006 nhập khẩu xe máy Yamaha Avenue (ZY125-2) Trị giá tính thuế 500 USD/c.

2/ Số 79/NK /KD ngày 18/05/2006 nhập khẩu xe máy Yamaha BXC 125 (GTR 125) Trị giá tính thuế 800 USD/c.

3/ Số 63/NK /KD ngày 21/04/2006, số 52/NK /KD ngày 17/03/2006 nhập khẩu mặt hàng xe máy Yamaha Cygnus 125 trị giá tính thuế 1.150 USD/c. Trị giá hàng giống hệt trước đây là 1.200 USD/c.

4/ Số 37/NK /KD ngày 23/02/2006 nhập khẩu xe HONDA SH 125i - Trị giá tính thuế 1.950 USD/c. Trị giá hàng giống hệt trước đây là 2.160 USD/c.

5/ Số 46/NK /KD ngày 10/3/2006 nhập khẩu xe HONDA SH 125, HONDA 125i, Trị giá tính thuế 1.850 USD/c; Số 49/NK /KD ngày 14/03/2006 nhập khẩu xe HONDA SH 125i trị giá tính thuế 1.950 USD/c… Trị giá hàng tương tự trước đây là 2.160 USD/c.

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/04/2006 quy định về quy trình kiểm tra xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An kiểm tra hồ sơ nhập khẩu các lô hàng trên để thực hiện tham vấn theo quy định, sử dụng các thông tin giá có sẵn để xác định trị giá tính thuế phù hợp với Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Kết quả thực hiện báo cáo gửi về Vụ KTTT-XNK trước ngày 30/06/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Nghệ An biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An