B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2726/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Trả lời công văn số 2433/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 19/5/2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc kiến nghị hướng dẫn hạchtoán khoản tài trợ xây dựng mới cầu dân sinh, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã được hướng dẫn tại Điểm 2.26 Khoản 2 Điều 4 Thông tư s 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanhnghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửađổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đi bsungmột số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 củaBộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng cục Đường bộ Việt Nam đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Đầu tư (BTC);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn