BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
---------------------

Số: 2727/TCT-CS

V/v: Chứng từ thanh toán thông qua Ví điện tử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến (M_Service).
(Đ/c: 781/C9 Lê Hồng Phong (ND), phường 12, quận 10, TP HCM)
- Công ty cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú.
(Đ/c: Lầu 3 tòa nhà H.3, số 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, TP HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 464/CT-TTHT ngày 16/01/2012 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, công văn số 120/CV-VP ngày 9/01/2012 của Công ty cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú và công văn số đề ngày 9/01/2012 Công ty cổ phần dịch vụ di động Trực tuyến (Công ty M_Service) đề nghị xem xét chấp thuận cho các doanh nghiệp được sử dụng mẫu chứng từ xác nhận giao dịch chuyển/nhận tiền giữa các tài khoản ví điện tử là chứng từ chứng minh thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC . Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 21/5/2012 Ngân hàng Nhà nước có công văn số 2790/NHNN-TT gửi Bộ Tài chính với nội dung như sau:

“…2. Ngân hàng Nhà nước đồng tình với quan điểm nêu tại công văn số 1445/TCT-CS ngày 27/4/2011 của Tổng cục Thuế về điều kiện chứng từ thanh toán từ Ví điện tử này sang Ví điện tử khác, theo đó, việc chuyển tiền từ tài khoản bên mua sang tài khoản bên bán phải được cả công ty cung ứng Ví điện tử và ngân hàng xác nhận mới đủ căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

Các công ty cung ứng Ví điện tử cần bàn thống nhất với ngân hàng cách thức đáp ứng điều kiện nêu trên. Tổng cục Thuế xem xét, hướng dẫn thủ tục về chứng từ chứng minh thanh toán qua ngân hàng để làm cơ sở cho việc khấu trừ thuế GTGT.”

Căn cứ ý kiến của Ngân hàng nhà nước và sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến M_Service và Công ty cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú làm việc với Ngân hàng Thương mại có liên quan để thống nhất cách thức xác nhận chứng từ thể hiện việc chuyển tiền từ tài khoản bên mua sang tài khoản bên bán tại ví điện tử. Để đảm bảo đủ căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT thì việc chuyển tiền từ tài khoản bên mua sang tài khoản bên bán phải được cả Công ty cung ứng Ví điện tử và Ngân hàng xác nhận và gửi mẫu xác nhận cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để cập nhật, theo dõi quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến (M_Service) và Công ty cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- NHNN (Vụ Thanh toán);
- Vụ PC, CST, TCNH (BTC);
- Vụ PC, KK, TTr (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn