BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2727/TM-XNK
V/v giấy chứng nhận xuất xứ Form D

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Xuân Hoà
- Phòng quản lý XNK khu vực thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 03. 01/CVXH ngày 07 tháng 7 năm 2003 của Công ty Xuân hoà về việc xin cấp chứng nhận xuất xứ Form D theo chương trình CEPT/ASEAN;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý cấp giấy chứng nhận xuất xứ Form D cho lô hàng đã xuất khẩu theo các tờ khai Hải quan số 314 ngày 18 tháng 6 năm 2003, số 216 ngày 18 tháng 6 năm 2003 và chứng thư giám định hàm lượng ASEAN số 2C190324Z ngày 21 tháng 6 năm 2003 của Công ty giám định Davicontrol.

Bộ Thương mại thông báo để Công ty và Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự