BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2728/TCHQ-KTSTQ
V/v trả lời CV 1725/HQTP .NV-03/6/2003

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1725/HQTP .NV ngày 03-06-2003 của Cục hải quan TP.Hồ Chí Minh v/v chấn chỉnh sơ hở khi làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 2371/TCHQ-KTSTQ ngày 23-5-2003 của Tổng cục Hải quan có nội dung: qua công tác kiểm tra sau thông quan ở một số lô giấy nhập khẩu đã phát hiện một số Chi cục Hải quan cửa khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan đã chấp nhận những chứng thư giám định của cơ quan, tổ chức không có chức năng hoặc không đủ điều kiện giám định hàng hoá xuất khẩu phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước về một hoặc một số mặt hàng, gâu thất thu thuế XNK. Do đó nhắc nhở các Chi cục phải kiểm tra tính pháp lý của các chứng thư giám định.

Việc xem xét, trưng dụng giám định phục vụ quản lý Nhà nước vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC TRƯỞNG CỤC
KT SAU THÔNG QUAN
Nguyễn Viết Hồng