BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2728/TCT-DNL
V/v: Thực hiện quy định về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Nông.

Trả lời công văn số 636/CT-THNVDT ngày 25/4/2014 của Cục thuế tỉnh ĐắkNông hỏivề sử dụng hóa đơn của Chi nhánhTập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tỉnh Đắk Nông (sau đây viết tắt là VNPTĐắk Nông), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về việc thay thế liên 1 hóa đơn bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thựctế đã lập:

Tổng cục thuế có công văn số 3909/TCT-DNL ngày 31/10/2011 hướng dẫn Tậpđoàn VNPT thực hiện hóa đơn đối với dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cước trả sau. Theo đó, Tập đoànVNPT được thay thế liên 1 hóa đơn bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đãlập. Do đó, đối với dịch vụ viễn thông, công nghệthông tin cước trả sau cung cấpcho khách hàng, VNPT Đắk Nông chỉ lập Liên 2, thay thế Liên 1 bằng Bảng kê chitiết hóa đơn đã lập là thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công vănsố 3909/TCT-DNL nêu trên.

- Về việc lập hóa đơn của VNPT Đắk Nông:

Tại điểm c, Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010; Điểm c, Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/5/2013; Tại điểmc, khoản 1, Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định.

“c) Hóa đơn được lập một lầnthành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liênhóa đơn có cùng một số.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp VNPT Đắk Nông thực hiện thay thế Liên1 hóa đơn bằng Bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập theo hướng dẫn tạicông văn số 3909/TCT-DNL ngày 31/10/2011 thì Liên 2 hóa đơn có nội dung phảikhớp đúng với dữ liệu được lưu trữ trên Bảng kê chi tiết hóa đơn thực tế đãlập. Trường hợp VNPT Đắk Nông lập Liên 2 (viết bằng tay) có nội dung trên Liên2 hóa đơn không khớp với dữ liệu đã lập trên Bảng kê thì bị xử phạt vi phạmhành chínhvề sử dụng hóa đơn theo quyđịnh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đắk Nông biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, KK, PC - 2b;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn