VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 2728/VPCP-KTTH
V/v: kiểm tra thông tin báo chí nêu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Báo Thời báo kinh tế Việt Nam số ra ngày 14 tháng 4 năm 2011 đăng bài "Thu từ dầu thô, nhiều khoản chưa rõ ràng", Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiểm tra thông tin bài báo trên nêu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2011.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải,guyễn Thiện Nhân;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phượng Văn Phượng,Văn Trọng Lý,guyễn Hữu Vũ,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KGVX;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). 20
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Phạm Văn Phượng