TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2729/CT-TTHT V/v: Hóa đơn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2013.

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT
Địa chỉ: Lô L.29B-31B-33B, đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM
MST: 0305793402

Trả lời văn thư ngày 26/04/2013của Công ty về hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết b, khoản 2, Điều 14Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoáđơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã sốthuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủhoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.”

Về nguyên tắc tên của người bántrên hóa đơn phải theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.Do đó hóa đơn giá trị gia tăng, mẫu số 01GTKT2/001, ký hiệu TL/13P, Công tythông báo phát hành ngày 09/04/2013 với số lượng 28.000 số (từ số 0006001 đến0034000), tên của người bán đã in “Công ty TNHH MTV Viễn thông FPT Quốc tế FPT”thay vì đúng là “Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT” (thừa 3 chữ “FPT”) làkhông đúng qui định. Tuy nhiên do số lượng hóa đơn đã phát hành lớn, để tránhlãng phí Cục Thuế đồng ý cho Công ty được tiếp tục sử dụng hết số hóa đơn đãphát hành. Lần in hóa đơn tiếp theo Công ty phải lưu ý để in đúng tên theo giấychứng nhận đăng ký kinh doanh.

Cục Thuế TP thông báo để Công tybiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Phòng Ấn chỉ;
- Phòng Ktra 3;
- P.PC;
-Web;
- Lưu (TTHT, HC).
943-119315 ntran

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga