BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2729 TCT/AC
V/v lập báo cáo tình hình mua, bán hoá đơn trái phép

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 7435 CT-TTr.Đ4 ngày 8/7/2003 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc lập báo cáo tình hình mua, bán hoá đơn trái phép theo công văn số 2411 TCT/AC ngày 02/7/2003 của Tổng Cục thuế, Tổng Cục thuế hướng dẫn thêm như sau:

1. Mua, bán hoá đơn không đúng tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn là hành vi mua, bán hoá đơn trái phép. Báo cáo tình hình mua, bán hoá đơn trái phép được lập riêng báo cáo tình hình mua hoá đơn trái phép và tình hình bán hoá đơn trái phép.

2. Để tránh trùng lắp trong việc báo cáo tình hình vi phạm về mua, bán hoá đơn trái phép thì cấp nào lập biên bản hành vi vi phạm lần đầu thì cấp đó thống kê lập báo cáo theo mẫu quy định./

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đức Quế