TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 273/CT-AC
V/v: Tự in chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Các Tổ chức chi trả thu nhập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính về việc phát hành, sử dụng, quảnlý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính. Cục Thuế Tp.thông báo đến các Tổ chức chi trả thu nhập trên địa bàn như sau:

- Tổ chức trả các khoản thu nhậpchịu thuế thu nhập cá nhân có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, có đủ các điềukiện theo quy định tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC thì được tự in chứng từ khấutrừ để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế.

1/- Mẫu chứng từ khấu trừ tự in

- Nội dung chứng từ khấu trừphải có đủ các chỉ tiêu theo mẫu chứng từ khấu trừ chuẩn đính kèm Thông tư số37/2010/TT-BTC (mẫu CTT 56).

- Chứng từ khấu trừ phải có kýhiệu và ký hiệu được sử dụng các chữ cái trong 20 chữ cái tiếng Việt in hoa (A,B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y), ký hiệu gồm 02 chữcái và năm in phát hành. (Ví dụ: AB/ 2010/T , trong đó AB là ký hiệu; 2010 là nămphát hành chứng từ; T là chứng từ tự in).

- Chứng từ khấu trừ được đánh sốthứ tự liên tục theo dãy số tự nhiên, tối đa không quá 07 chữ số trong 01 kýhiệu.

- Mỗi số chứng từ khấu trừ gồm02 liên:

Liên 1: Lưu tại tổ chức trả thunhập.

Liên 2: Giao cho người bị khấutrừ tiền thuế.

- Những nội dung đặc thù, biểutượng của đơn vị có thể được đưa vào mẫu chứng từ khấu trừ. Trường hợp tổ chứctrả thu nhập cần sử dụng chứng từ khấu trừ in song ngữ thì in tiếng Việt trước,tiếng nước ngoài sau.

2/- Thực hiện thủ tục đăng ký sửdụng và lưu hành chứng từ khấu trừ tự in theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số37/2010/TT-BTC .

3/- Trách nhiệm của tổ chức trảthu nhập đã được phép sử dụng chứng từ khấu trừ tự in theo quy định tại Điều 6Thông tư 37/2010/TT-BTC .

- Khi thay đổi hình thức chứngtừ khấu trừ tự in, tổ chức trả thu nhập phải thông báo cho cơ quan thuế trựctiếp quản lý tổ chức trả thu nhập mẫu chứng từ khấu trừ mới.

- Thực hiện mở sổ sách theo dõi,bảo quản, lưu giữ chứng từ khấu trừ đã in, đã sử dụng theo quy định của phápluật về Thuế và pháp luật về Kế toán - thống kê.

- Xuất trình chứng từ khấu trừđã sử dụng cho cơ quan thuế và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi kiểm tra.

- Báo cáo sử dụng: Hàng quý thựchiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ (theo phụ lục đính kèm Thôngtư 37/2010/TT-BTC ) chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

- Lưu giữ dữ liệu về chứng từkhấu trừ theo quy định của Luật giao dịch điện tử và Luật kế toán.

Cục Thuế TP. thông báo để các Tổchức chi trả thu nhập biết ./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng Cục Thuê (để báo cáo);
- Ban lãnh đạo Cục (để báo cáo);
- Các phòng, các CCT “để biết và thông báo”;
- BBT Trang web Cục Thuế “để phối hợp”;
- Lưu HC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thị Tám