UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/SXD-KTKH
V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới từ 01/01/2013

Nghệ An, ngày 05 tháng 03năm 2013

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh;
- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn;
- Chủ đầu t­ư các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
- Các tổ chức, cá nhân hoạt động Xây dựng trên địa bàn tỉnh NA.

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu vùngđối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trangtrại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vềhướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ởdoanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cáccơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Thực hiện Công văn số 729/UBND-XD ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao Sở Xây dựng chủtrì hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnhNghệ An theo mức lương tối thiểu vùng mới quy định tại Nghị định số103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012.

Sở Xây dựng Nghệ An hướng dẫn cụthể như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂYDỰNG CÔNG TRÌNH:

1. Các dự án đầu tư xây dựngcông trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quyđịnh tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình:

Việc điều chỉnh dự toán côngtrình do Chủ đầu tư thực hiện nhưng không được vượt Tổng mức đầu tư đã được phêduyệt.

2. Các dự án đầu tư xây dựngcông trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quyđịnh trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quảnlý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành:

Chủ đầu tư tổ chức thực hiệnđiều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phímáy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khốilượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2013. Nếu dự toáncông trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Ngườiquyết định đầu tư xem xét, quyết định.

3. Đối với các công trình có dựtoán được lập trên cơ sở các bộ đơn giá do UBND tỉnh Nghệ An công bố:

Việc điều chỉnh chi phí dự toánxây dựng công trình của khối lượng thi công Xây dựng và Lắp đặt từ 01/01/2013được thực hiện như sau:

3.1. Điều chỉnh chi phí nhâncông:

a) Chi phí nhân công của khốilượng công trình thi công từ ngày 01/01/2013 lập theo Đơn giá xây dựng côngtrình (phần Xây dựng, phần Lắp đặt) do UBND tỉnh Nghệ An công bố tại các vănbản số 8209/UBND-CN 8210/UBND-CN ngày 12/12/2007 được nhân với hệ số điềuchỉnh (KNC) theo từng khu vực như sau:

- Khu vực TP Vinh: KNC= 4,0000

- Các khu vực cònlại: KNC = 3,6667

b) Chi phí nhâncông trong dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình (phần Xây dựng, phần Lắp đặt)do UBND tỉnh công bố tại các Quyết định số 785/QĐ-UBNDCN 787/QĐ-UBNDCN ngày 18/3/2011 được nhân với hệ số điều chỉnh (KNC)theo từng khu vực như sau:

- Khu vực TP Vinh: KNC= 2,4658

- Các khu vực cònlại: KNC = 2,2603

3.2. Điều chỉnhchi phí máy thi công do thay đổi mức lương tối thiểu của nhân công điều khiểnmáy:

a) Chi phí máy thicông do thay đổi mức lương tối thiểu của nhân công điều khiển máy của khốilượng công trình thi công từ ngày 01/01/2013 lập theo Đơn giá xây dựng côngtrình (phần Xây dựng, phần Lắp đặt) do UBND tỉnh Nghệ An công bố tại các vănbản số 8209/UBND-CN 8210/UBND-CN ngày 12/12/2007 được nhân với hệ số điềuchỉnh (KMTC) theo từng khu vực như sau:

- Khu vực TP Vinh: KMTC= 1,2231

- Các khu vực cònlại: KMTC = 1,1984

Việc xử lý biếnđộng giáđiện trong chi phí máy thicông: việc điều chỉnh dự toán khi giá điện thay đổi, Chủ đầu tư căn cứ vào giáđiện (giá chưa có thuế GTGT) tại thời điểm lập hoặc điềuchỉnh dự toán để tính toán bù trừ trực tiếp so với giá điện tại đơn giá gốc(Bảng giá ca máy & thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An số 8211/UBND-CN ngày 12/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An công bố) là 895 đ/kwh (chưacó thuế GTGT).

Mức bù của 01 kwhđiện được tính theo công thức sau:

Mức chênh lệchgiá 01 kwh điện (đồng) = Giá 01 kwh điện của cơ quan có thẩm quyền quy định tạithời điểm lập hoặc điều chỉnh dự toán chưa có thuế GTGT (đồng) - 895 đồng.

Việc xử lý biếnđộng giá nhiên liệu (xăng, dầu...) trong Chi phí máy thi công: được áp dụngtheo phương pháp bù (hoặc trừ) trực tiếp theo thời điểm thực tế tăng giá nhiênliệu (xăng, dầu...) trên thị trường (giá chưa có thuế GTGT) so với giá nhiên liệu(xăng, dầu...) đưa vào tính toán trong Bảng giá ca máy & thiết bị thi côngdo UBND tỉnh Nghệ An công bố tại văn bản số 8211/UBND-CN ngày 12/12/2007.

Mức bù của 01 lítxăng, dầu được tính theo công thức sau đây:

Mức chênh lệchgiá 01 lít xăng, dầu được bù = Giá xăng, dầu tại thời điểm lập hoặc điều chỉnhdự toán chưa có thuế GTGT - Giá xăng, dầu đưa vào tính toán trong đơn giá gốc(có thuyết minh tại Bảng giá CM&TBTCXD trên địa bàn tỉnh Nghệ Ansố 8211/UBND-CN ngày 12/12/2007).

Từ mức chi phíđược bù giá của 01 kwh điện; 01 lít xăng, dầu trên đây đem nhân với tổng số kwhđiện; lít xăng, dầu hao phí của công trình tại thời điểm tính toán cần bù (đượcxác định bằng phương pháp tính trực tiếp theo định mức của từng nội dung côngtác xây, lắp tương ứng, trong đó tách điện riêng, xăng riêng, dầu riêng) sẽđược kết quả chi phí điện, xăng, dầu của khối lương xây lắp công trình đượctính bù.

b) Chi phí máy thi công do thay đổi mức lương tối thiểu của nhân công điềukhiển máy của khối lượng công trình thi công từ ngày 01/01/2013 lập theo Đơn giá xây dựng công trình (phần Xâydựng, phần Lắp đặt)do UBND tỉnh côngbố tại các Quyết định số 785/QĐ-UBNDCN 787/QĐ-UBNDCNngày 18/3/2011 được nhân với hệ số điều chỉnh (KNC) theo từngvùng như sau:

- Khu vực TP Vinh: KNC= 1,1157

- Các khu vực cònlại: KNC = 1,0995

Việc xử lý biếnđộng giáđiện trong chi phí máy thicông: việc điều chỉnh dự toán khi có giá điện thay đổi, Chủ đầu tư căn cứ vàogiá điện cụ thể tại thời điểm lập hoặc điều chỉnh dự toán để tính toán bù trừtrực tiếp so với giá điện tại đơn giá gốc (Bảng giá ca máy & thiết bị thicông xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An của UBND tỉnh Nghệ An công bố kèm theoQuyết định số 5525/QĐ-UBNDCN ngày 15/11/2010) là 1.023 đ/kwh (chưa có thuếGTGT).

Mức bù của 01 kwhđiện được tính theo công thức sau:

Mức chênh lệchgiá 01 kwh điện (đồng) = Giá 01 kwh điện của cơ quan có thẩm quyền quy định tạithời điểm lập hoặc điều chỉnh dự toán chưa có thuế GTGT (đồng) - 1.023 đồng.

Việc xử lý biếnđộng giá nhiên liệu (xăng, dầu...) trong Chi phí máy thi công: được áp dụngtheo phương pháp bù (hoặc trừ) trực tiếp theo thời điểm thực tế tăng giá nhiênliệu (xăng, dầu...) trên thị trường (giá chưa có thuế GTGT) so với giá nhiênliệu (xăng, dầu...) đưa vào tính toán trong Bảng giá ca máy & thiết bị thicông do UBND tỉnh Nghệ An công bố kèm theo Quyết định số 5525/QĐ-UBNDCN ngày15/11/2010. Phương pháp bù giá nhiên liệu (xăng, dầu...)thực hiện theo hướng dẫn tại tiết a, điểm 3.2, khoản 3, mục I của Hướng dẫn này.

3.3. Các khoản mụcchi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm:chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giátrị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằngđịnh mức tỷ lệ (%) theo quy định hiện hành sau khi đã điều chỉnh các khoản mụcchi phí nhân công và máy thi công theo hướng dẫn nêu trên.

3.4. Một số khoảnmục chi phí khác: Chi phí Quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trìnhđược tính bằng tỷ lệ (%) theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của BộXây dựng công bố và các quy định liên quan hiện hành trên cơ sở chi phí xâydựng công trình (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đã được điều chỉnh theohướng dẫn trên đây.

3.5 Dự toán điềuchỉnh chi phí xây dựng công trình từ ngày 01/01/2013 được lập theo Phụ lục kèmtheo hướng dẫn này.

4. Điều chỉnhdự toán Khảo sát xây dựng:

4.1. Các côngtrình khảo sát xây dựng có dự toán lập theo Đơn giá Khảo sát xây dựngkèm theo văn bản công bố số 8208/UBND-CN ngày12/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An, khối lượng khảo sát từ ngày 01/01/2013 đượcđiều chỉnh chi phí nhân công khảo sát xây dựng (KNCKS) theohệ số từng khu vực như sau:

- Khu vực TP Vinh: KNC= 4,0000

- Các khu vực cònlại: KNC = 3,6667

4.2. Các côngtrình khảo sát xây dựng có dự toán lập theo Đơn giá Khảo sát xây dựng kèm theo Quyết định số 786/QĐ-UBNDCN ngày18/3/2011 của UBND tỉnh Nghệ An, khối lượng khảo sát từ ngày 01/01/2013 đượcđiều chỉnh chi phí nhân công khảo sát xây dựng (KNCKS) theohệ số từng khu vực như sau:

- Khu vực TP Vinh: KNC= 2,4658

- Các khu vực cònlại: KNC = 2,2603

4.3. Việc xử lýbiến động giáđiện trong chi phí máythi công từ ngày 01/01/2013 trở đi thực hiện bằng phương pháp bù trực tiếp nhưhướng dẫn tại tiết a, điểm 3.2, khoản 3, mục I của Hướngdẫn này.

4.4. Việc xử lý về biến động giá nhiên liệu (xăng, dầu...) trong Chi phí máythi công Khảo sát xây dựng được áp dụng theo phương pháp bù (hoặc trừ) trựctiếp như hướng dẫn tại tiết a, điểm 3.2, khoản 3, mục I của Hướng dẫn này.

4.5. Các khoản mụcchi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí khảo sát bao gồm: chiphí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, chi phí lậpphương án và báo cáo kết quả, chi phí lán trại tạm tại hiện trường đượctính bằng định mức tỷ lệ (%) theo quy định hiện hành sau khi đã điều chỉnh cáckhoản mục chi phí nhân công và máy thi công theo hướng dẫn nêu trên.

5. Dự toán thínghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng:

Dự toán thí nghiệmvật liệu và cấu kiện xây dựng được lập theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình; Định mứcdự toán xây dựngcông trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công bố kèmtheo Văn bản số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng vàcác quy định liên quan hiện hành.

6. Dự toán côngtác quy hoạch xây dựng đô thị:

Dự toán chi phícông tác quy hoạch xây dựng đô thị lâp theo quy định tại Thông tưsố 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ trưởngBộ Xây dựngHướng dẫn xác định và quản lýchi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và các quy định liên quanhiện hành.

7. Điều chỉnhgiá hợp đồng xây dựng:

Việc điều chỉnhgiá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/01/2013thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và các quy định hiệnhành của Nhà nước có liên quan.

Trường hợp tronghợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thựchiện: nếu hợp đồng ký kết trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực (trướcngày 21/07/2007) nhưng Người quyết định đầu tư chưa quyết định thực hiện chuyểntiếp việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo nghị định này thì Chủđầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng (phần giá trịtăng thêm do thay đổi mức lương tối thiểu) để bảo đảm quyền lợi cho người laođộng theo quy định. Nếu hợp đồng ký kết sau ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệulực (từ ngày 21/7/2007 trở về sau) hoặc ký kết trước ngày Nghị định số99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ có hiệu lực nhưng Người quyết địnhđầu tư quyết định thực hiện chuyển tiếp việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình theo nghị định này thì không thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng.

II. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN:

1. Điều chỉnh chiphí nhân công do thay đổi mức tiền lương tối thiểu đối với người lao động vàchi phí máy thi công do thay đổi mức tiền lương tối thiểu đối với nhân công láimáy trong dự toán khối lượng xây lắp thực hiện từ ngày 01/01/2013 của côngtrình, gói thầu (gọi tắt là dự toán xây dựng công trình) sử dụng từ 30% vốn Nhànước trở lên được lập theo Đơn giá xây dựng công trình (phần Xây dựng, phần Lắpđặt, phần Khảo sát) do UBND tỉnh Nghệ An công bố tại các văn bản số8208/UBND-CN 8209/UBND-CN 8210/UBND-CN ngày 12/12/2007; các quyết định số785/QĐ-UBNDCN 786/QĐ-UBNDCN 787/QĐ-UBNDCN ngày 18/3/2011.

2. Chủ đầu tư chịutrách nhiệm tổ chức thực hiện điều chỉnh dự toán, tổng dự toán xây dựng côngtrình và tổ chức phê duyệt kết quả điều chỉnh dự toán theo quy định hiện hành.

3. Việc chuyểntiếp và thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình phải đảm bảo tính hiệuquả và không làm gián đoạn quá trình thực hiện dự án, cụ thể như sau:

3.1. Những dự ánđầu tư xây dựng đang lập hoặc đã lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyếtđịnh đầu tư phê duyệt thì tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh phù hợp vớichế độ tiền lương tối thiểu mới theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012của Chính phủ (1.800.000 đồng/tháng đối với khu vực TP Vinh và 1.650.000đồng/tháng đối với các huyện, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An).

3.2. Các dự án đầutư xây dựng đang tổ chức thực hiện lập hồ sơ thiết kế - tổng dự toán, dự toáncông trình thì dự toán chi phí xây dựng công trình được điều chỉnh theo các nộidung hướng dẫn nêu trên.

3.3. Chủ đầu tư tổchức thực hiện điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán, giá gói thầu theo hướngdẫn này đối với công trình, hạng mục công trình sau đây:

- Đã được phêduyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu, chỉ địnhthầu hoặc chưa ký kết hợp đồng xây dựng công trình;

- Đã được phêduyệt tổng dự toán, dự toán và đã hoàn tất kết quả đấu thầu nhưng chưa khởicông xây dựng công trình;

3.4. Đối với côngtrình, hạng mục công trình đang thi công dở dang Chủ đầu tư và nhà thầu xâydựng phải chịu trách nhiệm xác định chính xác khối lượng tại thời điểm01/01/2013 của công trình theo đúng trình tự, nội dung và đủ thủ tục theo quyđịnh hiện hành. Đồng thời Chủ đầu tư phải căn cứ vào thỏa thuận cụ thể cáctrường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp, căn cứđiều chỉnh giá phù hợp với loại giá hợp đồng trong hợp đồng xây dựng đã ký kếtvà xem xét cụ thể các trường hợp sau:

- Nếu công trìnhthi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng thì khối lượng xây dựng thực hiện từ01/01/2013 được áp dụng điều chỉnh dự toán theo quy định nói trên;

- Nếu công trìnhthi công không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng nhưng vì lý do khách quan, bất khảkháng và được thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng thì Chủ đầu tư lập báo cáotrình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nếu được phép điều chỉnh tiến độvà điều chỉnh dự toán thì tiến hành lập dự toán điều chỉnh đối với khốilượng xây dựng thực hiện từ 01/01/2013 theo Hướng dẫn này;

- Nếu chậm tiến độthi công vì lý do chủ quan thì khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/01/2013(phần chậm tiến độ) không được điều chỉnh dự toán theo quy định trên đây;

4. Việc điều chỉnhdự toán chi phí xây dựng công trình theo hướng dẫn trên đây nếu dẫn đến vượttổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư phải trình cấp có thẩm quyềnxem xét, quyết định.

5. Đối với côngtrình xây dựng được phép lập đơn giá riêng (đơn giá xây dựng công trình), BanĐơn giá công trình căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụngtại công trình và các quy định khác có liên quan để thực hiện.

6. Đối với cáccông trình xây dựng chuyên ngành việc lập dự toán áp dụng theo Đơn giá chuyênngành thì việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình từ ngày01/01/2013 thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ, ngành chủ quản và các quy địnhkhác có liên quan để thực hiện.

Trong quá trìnhthực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cácHuyện, Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò, Thị xã Thái Hòa, các Chủ đầu tư và tổchức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An phản ánh bằng vănbản về Sở Xây dựng để nghiên cứu, phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ XD (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Phó CT UBND tỉnh (A.Điền) (b/c);
- Giám đốc sở (b/c);
- Các Phó giám đốc sở;
- Các phòng sở XD: KTKH, HĐXD,
QH, HTKT, T.Tra XD, VP;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thanh Cảnh

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN LẬP, ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỪ NGÀY01/01/2013
( Kèm theo Hướng dẫn số 273 /SXD-KTKH ngày 05 tháng 03 năm 2013 của Sở Xâydựng Nghệ An)

STT

Khoản mục chi phí

Cách tính

Ký hiệu

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

1

Chi phí vật liệu

n

GVLDT + S Qi x CL VLi

i =1

VL

2

Chi phí nhân công

GNCDT x KNC

NC

3

Chi phí máy thi công

GMTCDT x KMTC ± CLXD ± CLĐN

MTC

4

Chi phí trực tiếp khác

(VL + NC + MTC ) x tỷ lệ

TT

Chi phí trực tiếp

VL + NC + MTC + TT

T

II

CHI PHÍ CHUNG

T x tỷ lệ

hoặc NC x KCông văn 273/SXD-KTKH hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

C

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

(T+C) x tỷ lệ

TL

Chi phí xây dựng trước thuế

(T+C+TL)

GXDTT

IV

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

GBS x TGTGT-XD

GTGT

Chi phí xây dựng sau thuế

GXDTT + GTGT

GXDST

Trongđó:

1.Chi phí trực tiếp:

GVLDT:Là chi phí vật liệu của khối lượng xây lắp trong dự toán gói thầu thực hiện từngày 01/01/2013 trở về sau tính theo Đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh Nghệ An công bố theo quy địnhtại Hướng dẫn này.

Qilà khối lượng của loại vật liệu thứ i trong khối lượng xây lắp từ ngày01/01/2013 cần được tính bù trừ chênh lệch giá.

CLVLilà chênh lệch giá của loại vật liệu thứ i tại thời điểm điều chỉnh từ sau ngày01/01/2013 so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng hoặc trong dự toán góithầu (chỉ áp dụng đối với các gói thầu được điều chỉnh giá).

Giá vậtliệu xây dựng tại thời điểm điều chỉnh được xác định theo giá vật liệu xây dựngdo Liên sở Xây dựng - Tài chính công bố (từ quý I/2013 trở về sau).

GNCDT:Là chi phí nhân công của khối lượng xây lắp trong dự toán gói thầu thực hiện từngày 01/01/2013 trở về sau tính theo Đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh Nghệ An công bố theo quy địnhtại Hướng dẫn này.

GMTCDT:Là chi phí máy thi công của khối lượng xây lắp trong dự toán gói thầu thực hiệntừ ngày 01/01/2013 trở về sau tính theo Đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh Nghệ An công bố theo quy địnhtại Hướng dẫn này.

KNC:là hệ số điều chỉnh chi phí nhân công theo vùng quy định.

KMTC:Là hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công theo vùng quy định.

CLXD:là chi phí xăng, dầu chênh lệch (từ 01/01/2013 trở đi) được tính bù hoặc trừ trực tiếp so với giá gốc trong đơn giá.

CLĐN:là chi phí điện năng chênh lệch (từ 01/01/2013 trở đi) được tính bù hoặc trừ trực tiếp so với giá gốc trong đơn giá.

2. Các chi phí khác.

NC là chi phí nhâncông trong khoản mục chi phí trực tiếp sau khi đã điều chỉnh.

KCông văn 273/SXD-KTKH hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình là tỷtrọng chi phí chung tính trên chi phí nhân công đối với công tác xây lắp tínhchi phí chung trên chi phí nhân công.

GBS làchi phí xây dựng trước thuế bổ sung do điều chỉnh chi phí vật liệu, chi phínhân công, chi phí máy thi công theo quy định tại Hướng dẫn này đối với khốilượng xây lắp trong dự toán gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2013 trở về sau sovới hợp đồng hoặc dự toán gói thầu.

Mứctỷ lệ chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước là mức của hợp đồng, góithầu, dự toán theo quy định.

Thuế giá trị giatăng theo qui định của Nhà nước ./.