BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH TRA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/TTr-GDPT
V/v: Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2013

Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hànhkèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012, được sửa đổi,bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013, Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGD &ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanhtra các kỳ thi, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn công tácthanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Thanh tra thi nhằm chủ động phòng ngừa tiêu cực, phát hiện,xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm; thu thập thông tin chính xác, giúp cơ quanquản lý, chỉ đạo kỳ thi kịp thời đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, ứng phóvới tình huống bất thường, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúngquy chế.

2. Yêu cầu

a) Hoạt động thanh tra thi phải bảo đảm chính xác, kháchquan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; đúng nội dung, đối tượng theoquyết định thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổchức và cá nhân tham gia kỳ thi.

b) Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trựcthuộc cơ quan quản lý, chỉ đạo kỳ thi (Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường, BộGD&ĐT)được cử thamgia đoàn thanh tra phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều9 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số10/2012/TT-BGDĐT và các yêu cầu sau:

- Được tập huấn và nắm vững nghiệp vụ thanh tra thi;

- Tuyệt đối không được mang và sử dụng các phương tiện thu,phát thông tin cá nhân trong khu vực in sao đề thi, coi thi, chấm thi.

II. NỘI DUNG THANH TRA THI

1. Thanh tra công tác chuẩn bị thi

a) Đối với công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi

- Kiểm tra việc quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫnthi của Bộ GD&ĐT; việc ban hành các văn bản chỉ đạo về kỳ thi của UBNDtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân ViệtNam; việc xây dựng phương án, kế hoạch và kinh phí tổ chức thi của SởGD&ĐT, Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng; việc ban hành các công văn đề nghịchính quyền địa phương các cấp, các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp bảovệ, phục vụ kỳ thi; phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi; tập huấn nghiệp vụ tổchức thi và thanh tra thi; thành lập các Hội đồng coi thi (HĐCT); lập danh sáchthí sinh theo HĐCT; danh sách thí sinh theo phòng thi. Ra Quyết định thành lậpHội đồng in sao đề thi, HĐCT và Hội đồng chấm thi (HĐChT), Hội đồng phúc khảo(gọi chung là HĐChT);

- Chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bịthi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; giảiquyết khiếu nại, tố cáo về thi. Tổng kết, đánh giá về công tác thanh tra thi ởđịa phương.

b) Đối với Hội đồng in sao đề thi

- Kiểm tra việc tiếp nhận, bảo quản, bảo mật đề thi gốc củaBộ GD&ĐT do Giám đốc sở chuyển đến;

- Việc bố trí lực lượng, thành phần tham gia Hội đồng in saođề thi;

- Kiểm tra việc đảm bảo an toàn, kín đáo, biệt lập của địađiểm in sao đề thi, công tác bảo vệ khu vực in sao đề thi;

- Kiểm tra cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị (kể cảmáy phát điện dự phòng, các phương tiện phòng chống cháy nổ, lụt, bão),văn phòng phẩm, phương tiện bảo mật, thông tin liên lạc;

- Kiểm tra việc thực hiện yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập (chúý việc đảm bảo cách ly giữa các vòng và cách ly tuyệt đối với bên ngoài; việcđóng kín và niêm phong các cửa sổ; việc sử dụng vật liệu bền, chắc che kín cáckhoảng trống thông ra bên ngoài);

- Phương án đảm bảo an toàn, bảo mật trong các khâu giao,nhận đề thi in sao và vận chuyển đề thi tới các HĐCT.

c) Đối với các Trường THPT và Trung tâm Giáo dục thườngxuyên (GDTX)

- Kiểm tra việc hoàn thành chương trình và tổ chức ôn tậpcho học sinh;

- Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh và các hồ sơ cóliên quan đến kỳ thi; - Xem xét điều kiện dự thi của thí sinh;

- Kiểm tra việc làm thẻ và lập danh sách thí sinh đăng ký dựthi theo quy định;

- Kiểm tra việc bảo quản hồ sơ và danh sách thí sinh đăng kýthi;

- Kiểm tra việc tổ chức học tập quy chế thi đối với cán bộ,giáo viên, học sinh tham gia kỳ thi.

Lưu ý: Cần kiến nghị xử lý kịp thời những trường hợp quản lýlỏng lẻo dẫn đến việc giáo viên tự ý sửa chữa, bổ sung, tẩy xoá điểm làm sailệch kết quả học tập của thí sinh (nếu có); yêu cầu nhà trường, Trung tâm GDTXbổ sung kịp thời hồ sơ dự thi của thí sinh (nếu còn thiếu).

d) Đối với các HĐCT

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm, phươngtiện thông tin liên lạc, phương tiện bảo quản, bảo mật đề thi, bài thi. Bố trí cácphòng thi, phòng làm việc của HĐCT, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; các điềukiện đảm bảo an ninh trật tự, biện pháp phòng ngừa gây rối bên trong và bênngoài khu vực thi;

- Kiểm tra hồ sơ thi;

- Kiểm tra việc niêm yết danh sách thí sinh dự thi và nộiquy thi tại các phòng thi; - Kiểm tra việc sắp xếp thí sinh trong phòng thitheo quy định;

- Kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của người tham gia HĐCTtheo quy định, xem xét việc bố trí số thành viên dự phòng;

- Kiểm tra việc bố trí nhân viên phục vụ (giáo viên giảngdạy các môn thi không tham gia bộ phận phục vụ kỳ thi);

- Kiểm tra việc tổ chức cho các thành viên của HĐCT và thísinh học tập quy chế thực hiện các quy định của kỳ thi;

- Kiểm tra việc đảm bảo điều kiện y tế, chăm sóc sứckhoẻ cho thí sinh và cán bộ, nhân viên tham gia công tác thi.

đ) Đối với HĐChT

- Kiểm tra việc bố trí nơi chấm thi và nơi bảo quản bài thitrong khu vực chấm thi;

- Kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của người tham gia HĐChT,biện pháp đảm bảo an toàn bài thi, khu vực chấm thi;

- Kiểm tra cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, văn phòng phẩm,phương tiện bảo quản, bảo mật bài thi, hồ sơ coi thi; bố trí phòng làm việc củalãnh đạo Hội đồng, phòng giao, nhận bài thi, phòng chấm lần 1, lần 2 đối với cácmôn thi tự luận, phòng chấm kiểm tra các môn thi tự luận, phòng chấm thi trắcnghiệm, phòng làm phách;

- Kiểm tra việc tổ chức cho giám khảo và những người phục vụHĐChT học tập, nắm vững quy chế thi và các quy định về chấm thi;

- Kiểm tra các biểu mẫu, biên bản, phiếu chấm.

2. Thanh tra công tác coi thi

- Kiểm tra việc thực hiện quy định về lịch thi, thống nhấtquy định về hiệu lệnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐCT; phâncông giám thị phòng thi theo quy định;

- Giám sát công tác điều hành của Chủ tịch HĐCT và các thànhviên trong ban lãnh đạo HĐCT;

- Giám sát Chủ tịch HĐCT thực hiện việc lưu giữ các phươngtiện thu, phát thông tin cá nhân (nếu có) tại phòng trực của HĐCT và hướng dẫnviệc kiểm tra thiết bị ghi âm, ghi hình học sinh được phép mang vào phòng thiđể tránh xảy ra tiêu cực trong khi thi;

- Giám sát việc mở bì đựng đề thi và quy trình giao, nhận đềthi, phát đề thi cho thí sinh, bàn giao đề thi thừa theo quy định;

- Giám sát việc giám thị tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra nhữngvật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi; việc đánh số báo danh theo quyđịnh;

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và quy chế thi của cácđối tượng tham gia kỳ thi. Qua chấm thi nếu phát hiện dấu hiệu thí sinh làm bàitập thể, tùy theo mức độ vi phạm, cán bộ coi thi phải chịu trách nhiệm (cán bộthanh tra chịu trách nhiệm liên đới) và bị xử lý theo quy định;

- Kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong vàngoài phòng thi, khu vực thi, biện pháp khắc phục sự cố; giám sát việc quảnlý khu vực thi, không để người không có nhiệm vụ vào khu vực thi;

- Giám sát việc thu bài, quy trình giao, nhận, bảo quản bàithi của HĐCT;

- Giám sát việc xử lý vi phạm quy chế đối với các đối tượngtham gia kỳ thi.

3. Thanh tra công tác chấm thi

- Giám sát việc thực hiện quy trình làm phách và côngtác bảo mật;

- Giám sát quy trình quét phiếu trả lời trắc nghiệm, xử lýbài thi và chấm thi; giám sát các thành viên của tổ chấm trắc nghiệm thựchiện các quy định trong quá trình chấm thi;

- Giám sát chấm bài thi tự luận: việc bố trí chấm 2 vòngđộc lập tại 2 phòng riêng biệt; việc giao, nhận bài thi giữa lãnh đạo HĐChT vớitổ chấm; việc thực hiện quy trình, quy định về chấm thi; việc ghi điểm vàophiếu chấm, bài thi và xử lý kết quả chấm; xử lý bài thi có dấu hiệu bấtthường, bài chênh lệch điểm, hồi phách, vào điểm. Giám sát việc thực hiện quychế của HĐChT; việc chấm kiểm tra 5% số bài.

III. TỔ CHỨC THANH TRA THI

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Thànhlập các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi tại một sốtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (kể cả các HĐCT, HĐChT của Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng). Các Đoàn thanh tra coi thi sẽ tiến hành thanh tra theo hìnhthức thanh tra không báo trước.

b) Cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại một số tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

c) Đoàn, cán bộ thanh tra của Bộ có nhiệm vụ thanh tra, kiểmtra công tác chỉ đạo việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của Ban Chỉ đạo (BCĐ)thi cấp tỉnh, thành phố việc triển khai công tác thi của Sở GD&ĐT, Cục Nhàtrường; việc thực hiện quy chế thi của các hội đồng in sao đề thi, coi thi,chấm thi. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra củaBộ hoạt động độc lập, không làm thay công việc của BCĐ thi, các hội đồng coithi, chấm thi và thanh tra thi của sở GD&ĐT, Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng.Khi thấy cần thiết, Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra có quyền kiến nghị vớingười có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề cần khắc phục (mẫu số 13), đảmbảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, xử lý vi phạm và thông báo kịpthời với BCĐ thi cấp tỉnh, thành phố. Trường hợp ý kiến của Đoàn thanh tra, cánbộ thanh tra không thống nhất với ý kiến của BCĐ thi, Đoàn thanh tra, cán bộthanh tra lập biên bản, ghi rõ kiến nghị, báo cáo về Thanh tra Bộ (bằng điệnthoại hoặc Fax). Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ, mọi công việc vẫn tiếnhành theo sự điều hành của BCĐ thi cấp tỉnh, thành phố.

2. Các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng

a) Công tác tổ chức thanh tra

- Giámđốc Sở GD&ĐT đề nghị Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nhà trường -Bộ Quốc phòng đề nghị BộTổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam huy động cán bộ, giảng viên các trườngĐại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp thuộc phạm vi quản lý tham gia đoànthanh tra thi (nếu thấy cần thiết). Thành lập các đoàn thanh tra công tác chuẩnbị thi, sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và gửi quyết định về Thanhtra Bộ trước ngày 30/5/2013;

- Tổ chức thanh tra công tác chuẩn bị thi (ở tất cả các HĐCT), in sao đề thi (Lưuý: thực hiện thanh tra cơ sở in sao đề thi trước khi Hội đồng in sao làm việc);cử 01 cán bộ thanh tra giám sát tại vòng 2 trong thời gian tiến hành in sao đềthi;

- Cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại các HĐCT đảm bảo cứ 7 đến10 phòng thi bố trí 01 cán bộ thanh tra để giám sát việc triển khai nhiệm vụ vàthực hiện quy chế của HĐCT. Trong trường hợp đặc biệt, Giám đốc sở GD&ĐT,Cục trưởng Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng quyết định số lượng cán bộ thanh tracắm chốt đối với HĐCT dễ xảy ra sự cố;

- Tổ chức các đoàn thanh tra lưu động để nắm tình hình tổchức và biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi (chú ý những nơi gặp khó khănvề cơ sở vật chất, địa điểm thi không an toàn) và thực hiện quy chế của cácHĐCT;

- Tổ chức đoàn thanh tra chấm thi: Đoàn thanh tra gồm cóTrưởng đoàn, 01 cán bộ giám sát quy trình làm phách và công tác bảo mật(cán bộ giám sát không tiếp xúc trực tiếp với bộ phận làm phách), 01 cán bộgiám sát chấm trắc nghiệm, 01 cán bộ giám sát tổ chấm kiểm tra, 02 cán bộgiám sát chấm thi ở mỗi môn tự luận;

- Thanh tra phúc khảo: Căn cứ vào số bài thi và môn thi đểbố trí cán bộ thanh tra cho phù hợp.

b) Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi

Ban Chỉ đạo thi Trung ương, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, thànhphố, Thanh tra giáo dục các cấp tổ chức tiếp nhận thông tin, bảo quản bằngchứng và xử lý các vi phạm:

- Trường hợp khiếu nại về hồ sơ và điểm bài thi giải quyết theoquy chế;

- Trường hợp tố cáo vi phạm quy chế thi: Tổ chức xác minhhoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý theo quy định của quychế thi, pháp luật về tố cáo, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 củaChính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồithường, hoàn trả của viên chức. Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 củaChính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Nghịđịnh số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/06/2011 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP.

3. Tổng kết đợt thanh tra thi

Kết thúc đợt thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họpthống nhất ý kiến, sau đó Đoàn làm việc với đại diện BCĐ thi cấp tỉnh, thànhphố, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thông qua biên bản (theo mẫusố 1, 3, 7, 9), nhận xét, đánh giá công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi,phúc khảo của địa phương.

4. Lề lối làm việc

a) Khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế, cán bộ thanh trakiên quyết yêu cầu giám thị xử lý theo quy định, lập biên bản ghi nhớ, theo dõiviệc xử lý (theo mẫu số 14).

b) Khi phát hiện lãnh đạo, giám thị, giám khảo, nhân viêncủa HĐCT, HĐChT vi

phạm quy chế thi hoặc có hành vi thiếu trách nhiệm yêu cầulãnh đạo hội đồng, Giám đốc Sở GD&ĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường lập biênbản xử lý theo quy định và lập biên bản ghi nhớ (theo mẫu số 15), chuyển biênbản về BCĐ thi của tỉnh, thành phố, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Namđể xử lý.

IV. CÔNG TÁC TẬP HUẤN VÀ CHUẨN BỊCÁC ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ THANH TRA THI

1. Công tác tập huấn thanh tra thi

a) Các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng tổ chứctập huấn cho cán bộ, giáo viên tham gia thanh tra thi. Thời gian tổ chức tập huấndo các đơn vị tự bố trí trước khi tiến hành thanh tra.

b) Tài liệu tập huấn

- Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông Ban hành kèmtheo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốtnghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốtnghiệp trung hoc phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày6/3/2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày21/02/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Quyết định số 41/2006/QĐ-BGD &ĐT ngày 16/10/2006 của Bộtrưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳthi;

- Công văn số 337/KTKĐCLGD-KT ngày 10/4/2013 của Cục trưởngCục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc Hướng dẫn tổ chức thi tốtnghiệp THPT năm 2013;

- Công văn số 273 /TTr-GDPT ngày 16/4/2013 của Chánh Thanhtra Bộ về việc Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2013;

- Công văn số 260/TTr ngày 08/4/2009 của Chánh Thanh tra Bộvề việc Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT.

(Các tài liệu được đăng trên website của Bộ GD&ĐT)

2. Kinh phí và điều kiện đảm bảo khác

Các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng chuẩn bị tàiliệu, phương tiện, kinh phí, thanh toán chế độ và công tác phí cho cán bộ, giảngviên, giáo viên tham gia công tác thanh tra thi; tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn,cán bộ thanh tra của Bộ GD&ĐT hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thi tại địaphương.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Đối với Đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường-Bộ Quốc phòng (gọichung là Thanh tra Sở)

a) Sau mỗi buổi thi cán bộ thanh tra cắm chốt báo cáo nhanhbằng điện thoại về tình hình thực hiện quy chế thi của HĐCT với Thanh tra SởGD&ĐT. Thanh tra Sở báo cáo nhanh về Thanh tra Bộ những trường hợp vi phạmquy chế thi sau mỗi buổi thi bằng các phương tiện điện thoại, e-mail hoặc Fax.Kết thúc buổi thi thứ 5, Fax hoặc Email báo cáo nhanh về Thanh tra Bộtrước 15 giờ ngày 04/6/2013 ( mẫu số 11).

b) Gửi biên bản, báo cáo công tác chuẩn bị thi (mẫu 1,2) coithi (mẫu số 3,4), giám sát in sao đề thi (mẫu số 5,6) chậm nhất là ngày10/6/2013; công tác chấm thi (mẫu số 7,8) chậm nhất là ngày 20/6; phúc khảo(mẫu số 9,10) chậm nhất là ngày 30/6. Các báo cáo gửi qua đường bưu điện về BộGD&ĐT theo địa chỉ: Thanh tra Bộ GD&ĐT, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Lưu ý: Trong tình huống đặc biệt cần ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Thanhtra Sở kịp thời báo cáo bằng phương tiện thông tin nhanh nhất để xin ý kiến chỉđạo giải quyết. Nội dung báo cáo cần chính xác, ngắn gọn, chú ý yêu cầubảo mật thông tin liên quan đến nội dung đề thi khi chưa thi xong.

2. Đối với Đoàn thanh tra Bộ

a) Sau mỗi buổi thi Đoàn, cán bộ thanh tra của Bộ báo cáonhanh về tình hình tổ chức thi và thực hiện quy chế thi của các HĐCT nơi đoànđến thanh tra (theo mẫu số 12), Fax về Bộ GD&ĐT (qua Thanh tra Bộ).

b)Khi có tình huống đặc biệt kể cả trong trường hợpđã thống nhất biện pháp giải quyết cần báo cáo ngay về Bộ (qua Thanh tra Bộ)bằng phương tiện thông tin nhanh nhất.

c) Trong trường hợp xảy ra tình huống ngoài dự kiến (giaonhầm đề thi, phát hiện nội dung đề thi có sai sót, có dấu hiệu lộ đề thi, khuvực thi bị mất trật tự nghiêmtrọng... ), đoàn thanh tra phải báo cáo vềBộ GD&ĐT để chỉ đạo xử lý kịp thời, hạn chế hậu quả tiêu cực. Đoàn thanhtra Bộ phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo cũng như việc không báo cáohoặc báo cáo không chính xác, không kịp thời.

d) Ngoài các báo cáo nhanh (mẫu 12), khi kết thúc kỳ thi,các đoàn thanh tra của Bộ phải gửi các biên bản, báo cáo về công tác chuẩn bịthi (mẫu 1,2), coi thi (mẫu số 3,4), chấm thi (mẫu số 7, 8) cho Thanh traBộ GD&ĐT.

Điện thoại trực của Thanh tra Bộ: 0436231285; Fax:0438684763.

Email: ntngan@moet.gov.vn hoặc nhungthuy1610@yahoo.com

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ GDTrH, GDTX, Cục NG&CBQLCSGD,
Cục KT-KĐCLGD, CQĐD Bộ GD&ĐT tại TP HCM (để phối hợp);
- Các đoàn TTr (để thực hiện);
- Lưu: TTr.

CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Huy Bằng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 273/TTr-GDPT hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2013