BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2730/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế đối với hàng hóa NK phục vụ Quốc phòng

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công vănsố 2530/HQHP-TXNK ngày 7/6/2011 về việc xử lý thuế đối với mặt hàng khai báo làxe ôtô tải van do Công ty TNHH liên kết Á Châu nhập khẩu ủy thác cho Bộ tư lệnhThông tin liên lạc - Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luậtthuế XNK số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Căn cứ Nghịđịnh số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

- Căn cứ giấyphép nhập khẩu số 1335/BQP-KHĐT ngày 2/6/2011 và xác nhận hàng hóa nhập khẩuphục vụ nhiệm vụ quốc phòng số 1334/BQP-KHĐT ngày 2/6/2011 của Bộ Quốc phòng,

1. Cục Hải quanthành phố Hải Phòng căn cứ hàng hóa thực nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 11074/NKD /CO03 tại Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng khu vục II, nếu xác địnhhàng hóa thực nhập khẩu đúng là xe ô tô có kiểu dáng du lịch, hiệu MitsubishiPajero mới, dung tích xi lanh 3.5, bên trong có 1 ghế lái và 01 ghế phụ, khôngcó vách ngăn cố định, sàn xe có lỗ bắn ghế và móc chốt ghế thì thuộc nhóm 8703theo biểu thuế nhập khẩu hiện hành và có mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt 60%(sáu mươi phần trăm) để tính thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt, đồngthời không xử phạt vi phạm hành chính về việc khai báo sai tên hàng hóa và tiếnhành giải phóng hàng hóa để kịp thời phục vụ cho mục đích quốc phòng.

2. Đề nghị doanhnghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy địnhtại Điều 106 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 để được xem xét miễn thuếtheo quy định.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3)- P.CST.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái